Τετάρτη, 19η Ιουνίου 2024  4:23: μμ
WESTMEDIA LOGO rss button fb button fb button

Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2024

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τον κανονισμό περί τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) που κατοχυρώνει την ασφάλεια των χρηστών και την τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ενισχύοντας παράλληλα την καινοτομία.

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν το κείμενο, στο οποίο είχαν συμφωνήσει με τα κράτη μέλη τον Δεκέμβριο του 2023, με 523 ψήφους υπέρ, 46 ψήφους κατά και 49 αποχές.

Στόχος της νέας νομοθεσίας είναι να προστατεύσει τα θεμελιώδη δικαιώματα, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα από τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης υψηλού κινδύνου, αλλά και να ενισχύσει παράλληλα την καινοτομία και να αναδείξει την Ευρώπη ως πρωτοπόρο δύναμη στον τομέα αυτό. Γι’ αυτόν τον σκοπό, ο κανονισμός ορίζει διαφορετικές υποχρεώσεις για τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, ανάλογα με τους πιθανούς κινδύνους και τις επιπτώσεις που ενέχει η χρήση τους.

Ανταπόκριση – Βρυξέλλες: Ειρήνη Ζαρκαδούλα

Καθολική απαγόρευση ορισμένων πρακτικών

Οι νέοι κανόνες απαγορεύουν τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης που απειλούν τα δικαιώματα των πολιτών, όπως είναι τα συστήματα βιομετρικής κατηγοριοποίησης που βασίζονται σε ευαίσθητα χαρακτηριστικά και η μη στοχοθετημένη συλλογή εικόνων προσώπων από το διαδίκτυο ή από κάμερες κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, με στόχο τη δημιουργία βάσεων δεδομένων για την αναγνώριση προσώπων. Θα απαγορεύονται επίσης η αναγνώριση συναισθημάτων στον χώρο εργασίας και το σχολείο, η κοινωνική βαθμολόγηση, η προληπτική αστυνόμευση (όταν βασίζεται αποκλειστικά στην κατάρτιση προφίλ ενός ατόμου ή στην αξιολόγηση των χαρακτηριστικών του) και η τεχνητή νοημοσύνη που χειραγωγεί την ανθρώπινη συμπεριφορά ή εκμεταλλεύεται τα τρωτά σημεία των ανθρώπων.

Εξαιρέσεις για τις αρχές επιβολής του νόμου

Η χρήση συστημάτων βιομετρικής ταυτοποίησης από τις αρχές επιβολής του νόμου απαγορεύεται κατά κανόνα, με εξαίρεση τις συγκεκριμένες περιπτώσεις που παραθέτει και ορίζει λεπτομερώς ο νέος κανονισμός. Η χρήση συστημάτων βιομετρικής ταυτοποίησης «σε πραγματικό χρόνο» επιτρέπεται μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις: αν, για παράδειγμα, η βιομετρική ταυτοποίηση θα χρησιμοποιηθεί μόνο για περιορισμένο χρόνο και σε περιορισμένη γεωγραφική έκταση, με προηγούμενη ειδική άδεια από τις δικαστικές ή τις διοικητικές αρχές. Τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να είναι η στοχευμένη αναζήτηση αγνοουμένου προσώπου ή η πρόληψη μιας τρομοκρατικής επίθεσης. Η χρήση συστημάτων βιομετρικής ταυτοποίησης «σε ύστερο χρόνο» θεωρείται υψηλού κινδύνου και απαιτεί δικαστική έγκριση που θα συνδέεται με κάποιο ποινικό αδίκημα.

Υποχρεώσεις για τα συστήματα υψηλού κινδύνου

Ο νέος κανονισμός θέτει σαφείς υποχρεώσεις και για τα υπόλοιπα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που θεωρούνται υψηλού κινδύνου, λόγω των σημαντικών επιβλαβών επιπτώσεων που ενδέχεται να έχουν στην υγεία, την ασφάλεια, τα θεμελιώδη δικαιώματα, το περιβάλλον, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Το κείμενο απαριθμεί τους τομείς στους οποίους χρησιμοποιούνται ή ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν τέτοια συστήματα και οι οποίοι είναι: οι κρίσιμες υποδομές, η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση, η απασχόληση, βασικές ιδιωτικές και δημόσιες υπηρεσίες (π.χ. υγειονομική περίθαλψη, τράπεζες), η επιβολή του νόμου, η διαχείριση της μετανάστευσης και των συνόρων, καθώς και οι δικαστικές και δημοκρατικές διαδικασίες (π.χ. για τον επηρεασμό εκλογικών διαδικασιών). Τα συστήματα αυτά πρέπει να αξιολογούν και να ελαχιστοποιούν τους κινδύνους, να τηρούν αρχεία καταγραφής της χρήσης τους, να είναι διαφανή και ακριβή και να εποπτεύονται από ανθρώπους. Οι πολίτες θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελίες για τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και να λαμβάνουν εξηγήσεις για τυχόν αποφάσεις που βασίστηκαν σε συστήματα υψηλού κινδύνου και επηρεάζουν τα δικαιώματά τους.

Απαιτήσεις για διαφάνεια

Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης «γενικής χρήσης» και τα μοντέλα στα οποία βασίζονται πρέπει να πληρούν ορισμένες απαιτήσεις διαφάνειας, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσής τους με τη νομοθεσία της ΕΕ για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και της δημοσιοποίησης λεπτομερών περιλήψεων του περιεχομένου που χρησιμοποιούν για την εκπαίδευση των μοντέλων τους. Για τα ισχυρότερα μοντέλα, που μπορούν να δημιουργήσουν συστημικούς κινδύνους, θα ισχύουν επιπλέον απαιτήσεις, όπως η αξιολόγησή τους, η εκτίμηση και ο περιορισμός των συστημικών κινδύνων και η υποβολή εκθέσεων σχετικά με περιστατικά και δυσλειτουργίες.

Επιπλέον, αν οποιοδήποτε οπτικοακουστικό υλικό είναι τεχνητό ή παραποιημένο (τα λεγόμενα «προϊόντα βαθυπαραποίησης» ή «deepfakes») θα πρέπει να επισημαίνεται σαφώς.

Μέτρα για στήριξη της καινοτομίας και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

Οι εθνικές αρχές κάθε χώρας θα πρέπει να δημιουργήσουν «ρυθμιστικά δοκιμαστήρια» για να δοκιμάζονται σε πραγματικές συνθήκες τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Οι δομές αυτές θα πρέπει να είναι προσβάσιμες στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και στις νεοφυείς επιχειρήσεις, για να μπορούν να αναπτύσσουν και να εκπαιδεύουν καινοτόμα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά.

Πηγή: ertnews.gr

Κατηγορία ΕΛΛΑΔΑ-ΚΟΣΜΟΣ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα τον «Νόμο για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης», την πρώτη νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που αποσκοπεί στην προστασία του πλουραλισμού και των δημοσιογράφων, στην καταπολέμηση των παρεμβάσεων στις συντακτικές αποφάσεις και στην αύξηση της διαφάνειας σχετικά με την ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης.

Ο νέος νόμος εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με 464 ψήφους υπέρ, 92 κατά και 65 αποχές και ανάβει το τελικό πράσινο φως για να υποχρεωθούν τα κράτη-μέλη να προστατεύσουν την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης της ΕΕ από πολιτικές ή οικονομικές παρεμβάσεις.

“Η ελευθερία του Τύπου απειλείται παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης: η δολοφονία της Δάφνης Καρουάνα Γκαλίτσια στη Μάλτα, οι απειλές για την ελευθερία του Τύπου στην Ουγγαρία και πολλά άλλα παραδείγματα το αποδεικνύουν ξεκάθαρα. Ο ευρωπαϊκός νόμος για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης είναι η απάντησή μας σε αυτήν την απειλή και ορόσημο στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Εκτιμά και προστατεύει τον διπλό ρόλο των μέσων ενημέρωσης ως επιχειρήσεων και ως θεματοφυλάκων της δημοκρατίας», δήλωσε στη συζήτηση στην ολομέλεια η Γερμανίδα ευρωβουλευτής από το ΕΛΚ, Σαμπίν Βερχέιν, που είναι η εισηγήτρια της έκθεσης.

Τα βασικά σημεία της νέας νομοθεσίας είναι τα εξής:

Προστασία του έργου των δημοσιογράφων

Ο νέος νόμος αφορά τον σεβασμό του απορρήτου των δημοσιογραφικών πηγών και την απαγόρευση ανάπτυξης τεχνολογιών παρακολούθησης όπως το spyware σε συσκευές που χρησιμοποιούνται από δημοσιογράφους, εκτός από αυστηρά καθορισμένες περιπτώσεις.

Ο νέος νόμος θα απαγορεύει στις Αρχές να πιέζουν δημοσιογράφους και συντάκτες να αποκαλύψουν τις πηγές τους, συμπεριλαμβανομένης της κράτησής τους, των κυρώσεων, των ερευνών του γραφείου τους ή της εγκατάστασης παρεμβατικού λογισμικού παρακολούθησης στις ηλεκτρονικές τους συσκευές.

Το Κοινοβούλιο πρόσθεσε σημαντικές διασφαλίσεις για να επιτρέψει τη χρήση λογισμικού κατασκοπείας, η οποία θα είναι δυνατή μόνο κατά περίπτωση και υπό την επιφύλαξη εξουσιοδότησης από δικαστική αρχή που διερευνά σοβαρά εγκλήματα που τιμωρούνται με ποινή στέρησης της ελευθερίας. Ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εμπλεκόμενοι θα έχουν το δικαίωμα να ενημερωθούν μετά τη διεξαγωγή της επιτήρησης και θα μπορούν να την αμφισβητήσουν στο δικαστήριο.

Συντακτική ανεξαρτησία των δημόσιων μέσων ενημέρωσης

Για να αποφευχθεί η χρήση των δημόσιων μέσων ενημέρωσης για πολιτικούς σκοπούς, οι επικεφαλής και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων τους θα πρέπει να επιλέγονται μέσω διαφανών και αμερόληπτων διαδικασιών για αρκετά μακροχρόνια θητεία. Δεν θα είναι δυνατή η απόλυσή τους πριν λήξει η σύμβασή τους, εκτός εάν δεν πληρούν πλέον τα επαγγελματικά κριτήρια.

Τα δημόσια μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να χρηματοδοτούνται με διαφανείς και αντικειμενικές διαδικασίες και η χρηματοδότηση θα πρέπει να είναι βιώσιμη και προβλέψιμη.

Διαφάνεια ιδιοκτησίας

Όλα τα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με το ποιος τα κατέχει. Για να μπορέσει το κοινό να γνωρίζει ποιος ελέγχει τα μέσα ενημέρωσης και ποια συμφέροντα μπορεί να επηρεάσουν τα ρεπορτάζ, όλα τα μέσα ενημέρωσης και επικαιρότητας ανεξάρτητα από το μέγεθός τους θα πρέπει να δημοσιεύουν πληροφορίες για τους ιδιοκτήτες τους σε μια εθνική βάση δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του εάν ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στο κράτος.

Δίκαιη κατανομή της κρατικής διαφήμισης

Τα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει επίσης να αναφέρουν τα κεφάλαια που λαμβάνονται από τις κρατικές διαφημίσεις και την κρατική οικονομική στήριξη, μεταξύ άλλων από χώρες εκτός ΕΕ.

Οι δημόσιοι πόροι στα μέσα ενημέρωσης ή σε διαδικτυακές πλατφόρμες θα πρέπει να διατίθενται με δημόσια, αναλογικά και αμερόληπτα κριτήρια. Οι πληροφορίες για τις κρατικές διαφημιστικές δαπάνες θα είναι δημόσιες, συμπεριλαμβανομένου του συνολικού ετήσιου ποσού και του ποσού ανά κατάστημα.

Προστασία της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης της ΕΕ από μεγάλες πλατφόρμες

Οι ευρωβουλευτές φρόντισαν να συμπεριλάβουν έναν μηχανισμό για να αποτρέψουν πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες, όπως το Facebook, το X (πρώην Twitter) ή το Instagram, να περιορίζουν ή να διαγράφουν αυθαίρετα περιεχόμενο ανεξάρτητων μέσων. Οι πλατφόρμες θα πρέπει πρώτα να διακρίνουν τα ανεξάρτητα μέσα από τις μη ανεξάρτητες πηγές. Τα μέσα θα ειδοποιούνται όταν η πλατφόρμα σκοπεύει να διαγράψει ή να περιορίσει το περιεχόμενό τους και έχουν 24 ώρες για να απαντήσουν. Μόνο μετά την απάντηση (ή ελλείψει αυτής) η πλατφόρμα μπορεί να διαγράψει ή να περιορίσει το περιεχόμενο εάν εξακολουθεί να μην συμμορφώνεται με τους όρους της.

Προβλέπεται, επίσης, η δημιουργία ενός νέου ανεξάρτητου οργάνου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Υπηρεσιών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, το οποίο θα αποτελείται από εκπροσώπους των εθνικών ρυθμιστικών αρχών των 27 κρατών-μελών. Αυτός ο φορέας θα πρέπει να διασφαλίσει αυστηρότερη εποπτεία των συγκεντρώσεων στα ΜΜΕ και θα είναι υπεύθυνος για την έκδοση μη δεσμευτικής γνώμης για τις επιπτώσεις στον πλουραλισμό. Τα ΜΜΕ θα έχουν τη δυνατότητα να παραπέμψουν υποθέσεις στο όργανο αυτό, για επίλυση διαφορών.

Υπενθυμίζεται ότι το σχέδιο κανονισμού για το νόμο για την ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης, παρουσιάστηκε τον Σεπτέμβριο του 2022 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενόψει της επιδείνωσης της κατάστασης σε χώρες της ΕΕ όπως η Ουγγαρία και η Πολωνία, αλλά και στη σκιά της παράνομης παρακολούθησης δημοσιογράφων, μέσω του λογισμικού Pegasus.

«Οι δημοσιογράφοι έχουν πλέον έναν σύμμαχο, ένα σύνολο εργαλείων που τους προστατεύει, ενισχύει την ανεξαρτησία τους και τους βοηθά να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις, τις παρεμβάσεις και την πίεση που συχνά αντιμετωπίζουν στη δουλειά τους. Αυτός ο κανονισμός είναι μια απάντηση στον Όρμπαν, στον Φίτσο, στον Γιάνσα και στον Πούτιν και σε όλους αυτούς που θέλουν να μετατρέψουν τα μέσα ενημέρωσης σε δικά τους εργαλεία προπαγάνδας ή να διαδώσουν ψεύτικες ειδήσεις και να αποσταθεροποιήσουν τις δημοκρατίες μας. Κανένας δημοσιογράφος δεν πρέπει ποτέ να φοβάται οποιαδήποτε πίεση όταν κάνει δουλειά και ενημέρωση των πολιτών», δήλωσε η Ρουμάνα ευρωβουλευτής των Φιλελευθέρων, Ραμόνα Στρουγκαρίου, η οποία είναι η εισηγήτρια του κειμένου από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών.

sinidisi.gr

Κατηγορία ΕΛΛΑΔΑ-ΚΟΣΜΟΣ

«Τα οφέλη του ΤΕΚΑ θα φανούν σε βάθος χρόνου και θα είναι πολλαπλά», επισήμανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομολία του στην εκδήλωση του Υπουργείου Εργασίας για τα δύο χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης.

Ενώ πρόσθεσε, μεταξύ άλλων:

«Το ΤΕΚΑ αποτελεί το πνευματικό παιδί του υφυπουργού Εργασίας, κ. Τσακλόγλου (…) Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίο αμοίβονται κατ’ όνομα με τον κατώτατο μισθό, αλλά πέρνουν κάτι τι περισσότερο. Αντιμετωπίζουμε ακόμα ένα πρόβλημα υπο-ασφαλισμένης εργασίας (…) Η πρόβλεψη της αποταμίευσης αποτελεί μια πολύ σημαντική εκπαιδευτική διαδικασία. Δεν έχουμε κάνει την ίδια προσπάθεια να εκπαιδεύσουμε τη νέα γενιά για την αποταμίευση».

sinidisi.gr

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτινέδωσε συνέντευξη στον δημοσιογράφο Ντμίτρι Κισέλεφ, όπου κυριολεκτικά απασφάλισε για τον Β.Ζελένσκι και την πολιτική της Δύσης απέναντι στην Ρωσία, όπως το πρωί σας μεταδώσαμε όπου και δήλωσε έτοιμος για διαπραγματεύσεις αλλά όχι με τον Β.Ζελένσκι που είναι υπό την επήρεια ναρκωτικών και ουσιών!

Ο Ρώσος πρόεδρος δεν ήταν απλά αδιάφορος στο τι θα πράξει η Ρωσία σε σχέση με το ΝΑΤΟ αλλά ουσιαστικά προειδοποιεί την Φινλανδία τώρα τι πρόκειται να ζήσει:

«Δεν είχαμε στρατεύματα εκεί (στα φινλανδικά σύνορα), τώρα θα μεταφέρουμε. Δεν υπήρχαν εκεί συστήματα καταστροφής, τώρα θα εμφανιστούν».

Η Ρωσία είναι έτοιμη για διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, αλλά πρέπει να βασίζονται στην πραγματικότητα και όχι σε επιθυμίες μετά τη χρήση ψυχοφαρμάκων.

Οι διαπραγματεύσεις δεν θα γίνουν πάλι παύση που θα επιτρέψει τον επανεξοπλισμό του Κιέβου, αλλά μια σοβαρή συζήτηση με εγγυήσεις ασφαλείας για τη Ρωσία.

Υπήρχε στρατιωτικό προσωπικό από δυτικές χώρες στην Ουκρανία εδώ και πολύ καιρό. τώρα είναι παρόντες με τη μορφή συμβούλων και μισθοφόρων.

Η παρουσία επίσημων ξένων δυνάμεων στην Ουκρανία δεν θα αλλάξει την κατάσταση στο πεδίο της μάχης.

Η Πολωνία θέλει να ανακαταλάβει εκείνα τα εδάφη που θεωρεί ιστορικά δικά της και τα οποία μεταβιβάστηκαν στην Ουκρανία.

Εάν η Πολωνία στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία, δεν πρόκειται να φύγουν.

Είναι πιο εύκολο να διαπραγματευτείς με όσους έχουν τη μύτη γεμάτη με κοκαΐνη παρά με έξυπνους, επικίνδυνους ανθρώπους που επηρεάζουν τη συνείδηση ​​της κοινωνίας.

Οι βρετανικοί και αμερικανικοί πύραυλοι προκαλούν ζημιά στη Ρωσία, αλλά δεν αλλάζουν την κατάσταση στο πεδίο της μάχης.

Ο έλεγχος της πρώτης γραμμής έχει περάσει πλήρως στον ρωσικό στρατό, αυτό το παραδέχονται όλοι.

Σε κατάσταση πολεμικής ετοιμότητας και έτοιμη για πυρηνικό πόλεμο αλλά «δεν δείχνει να πλησιάζουμε σε αυτό» για την ώρα σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν την Τετάρτη μιλώντας στο ρωσικό κανάλι Rossiya-1.

«Από στρατιωτικής-τεχνικής άποψης ναι είμαστε έτοιμοι» ήταν η απάντηση που έδωσε ο Πούτιν στην ερώτηση που του έγινε σχετικά με το αν η Ρωσία είναι έτοιμη για πυρηνικό πόλεμο. ήταν η απάντηση που έδωσε ο Πούτιν στην ερώτηση που του έγινε σχετικά με το αν η Ρωσία είναι έτοιμη για πυρηνικό πόλεμο.

Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο οι ΗΠΑ κατανοούν ότι αν αναπτύξουν στρατεύματα σε ρωσικό έδαφος ή στην Ουκρανία, η Ρωσία θα θεωρήσει την κίνηση αυτή ως παρέμβαση και θα απαντήσει.

«Υπάρχουν αρκετοί ειδικοί (σ.σ. στις ΗΠΑ) όσον αφορά τις ρωσο-αμερικανικές σχέσεις και όσον αφορά την στρατηγική αυτοσυγκράτηση. Επομένως δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάτι τώρα που να δείχνει ότι πλησιάζουμε σε αυτό (σ.σ. πυρηνικό πόλεμο), αλλά εμείς είμαστε έτοιμοι» πρόσθεσε ο Πούτιν.

Όπως τόνισε «τα όπλα υπάρχουν για να μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις. Εμείς έχουμε τις δικές μας αρχές».

Στην ίδια συνέντευξη ο κ. Πούτιν σημείωσε ότι αν οι ΗΠΑ διεξάγουν πυρηνικές δοκιμές τότε η Ρωσία μπορεί να κάνει το ίδιο: «Δεν είναι απαραίτητο… πρέπει να το σκεφτούμε αλλά δεν αποκλείω να κάνουμε το ίδιο». «Δεν είναι απαραίτητο… πρέπει να το σκεφτούμε αλλά δεν αποκλείω να κάνουμε το ίδιο».

Ωστόσο ο πρόεδρος της Ρωσίας σημείωσε ότι η Μόσχα δεν αντιμετώπισε ποτέ την ανάγκη να χρησιμοποιήσει πυρηνικά στην Ουκρανία. «Γιατί να χρειαστούμε όπλα μαζικής καταστροφής; Δεν υπήρξε ποτέ τέτοια ανάγκη» απάντησε χαρακτηριστικά για την περίπτωση χρήσης πυρηνικών στην Ουκρανία.

Η μοίρα οποιασδήποτε χώρας επιτεθεί στη Ρωσία θα είναι «πολύ πιο τραγική» από οτιδήποτε μπορεί να αντιμετωπίσει η δική μας χώρα, είχε σημειώσει ο Πούτιν. «Πρέπει να καταλάβουν ότι διαθέτουμε και εμείς όπλα, όπλα που θα μπορούσαν να τους νικήσουν στο δικό τους έδαφος», πρόσθεσε, εξηγώντας ότι μια τέτοια επιθετική κίνηση θα μπορούσε να πυροδοτήσει τη χρήση πυρηνικών όπλων.

«Δεν το καταλαβαίνουν αυτό;» διερωτήθηκε, διατυπώνοντας την εκτίμηση ότι η «η ρωσοφοβία τυφλώνει τους ανθρώπους και τους στερεί τη λογική τους ικανότητα».

Ο Πούτιν προειδοποίησε τότε τις χώρες του ΝΑΤΟ πως κινδυνεύουν με πυρηνική σύγκρουση αν στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία, προσθέτοντας πως η Ρωσία πρέπει να ενισχύσει τον δυτικό στρατιωτικό τομέα της μετά την εισδοχή της Φινλανδίας και της Σουηδίας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Εμφανώς οργισμένος, κάλεσε τους πολιτικούς της Δύσης να θυμηθούν την τύχη που είχαν ο Αδόλφος Χίτλερ της ναζιστικής Γερμανίας και ο Ναπολέων Βοναπάρτης της Γαλλίας, που εισέβαλαν ανεπιτυχώς στη χώρα του κατά το παρελθόν. «Όμως τώρα οι συνέπειες θα είναι πολύ πιο τραγικές», είπε ο Πούτιν.

pronews.gr

Κατηγορία ΕΛΛΑΔΑ-ΚΟΣΜΟΣ

«Είμαστε σε συζητήσεις. Δεν έχουμε λάβει ακόμα καμία επιβεβαίωση για καμία ημερομηνία» αναφέρουν κυβερνητικές πηγές για το ταξίδι του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ.

«Στις 4 Απριλίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στο Οβάλ Γραφείο, όπου θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο “Μπάιντενόπουλο“», ανακοίνωσε στο Φόρουμ East Macedonia & Thrace ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Γιώργος Τσούνης. «Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ αγαπάει την Ελλάδα και τους Έλληνες πάρα πολύ και στεκόμαστε πάντα δίπλα σας» διαμήνυσε.

Πηγή: ertnews.gr

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου διαψεύδει ολιγάριθμα δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου που, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, «αναπαράγουν δήθεν τα όσα ελέχθησαν από την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, όταν παρέλαβε το πόρισμα που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για την υπόθεση των Τεμπών».

Και ξεκαθαρίζει ότι «η αλήθεια των όσων διαμείβονται εκάστοτε στο γραφείο της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου αποτυπώνεται σε σχετικά δελτία τύπου-ανακοινώσεις της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου».

«Ειδικά, για το πιο πάνω ζήτημα παραπέμπουμε στις δημοσιευθείσες επίσημες δηλώσεις των βουλευτών/εκπροσώπων του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. μετά τη συνάντησή μας, όπως και για τα διαμειφθέντα κατά την κατάθεση του σχετικού πορίσματος του ΚΚΕ, στις δηλώσεις, μετά τη συνάντησή μας, του κ. Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ» τονίζει στην ανακοίνωση.

Πηγή: ertnews.gr

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η απόπειρα αντεπίθεσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη φαίνεται ότι εντείνεται από την Ουκρανία που ανακοίνωσε ότι drone έπληξε το κτίριο της ρωσικής υπηρεσίας κρατικής ασφαλείας FSB στο Μπέλγκοροντ. Την είδηση επιβεβαιώνει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, χωρίς να αναφέρει θύματα, «αν και το κτίριο υπέστη ζημιές».

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι 58 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν στη διάρκεια της νύχτα πάνω από τις ρωσικές περιφέρειες του Μπέλγκοροντ, του Μπριάνσκ, του Βορονέζ, του Κουρσκ, του Ριαζάν και του Λένινγκραντ.

Η ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας SBU πραγματοποίησε επιθέσεις με drones κατά τριών ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου στο Ριαζάν, το Κστόβο και το Κίρισι, δήλωσε ουκρανική πηγή στο Reuters. «Κρίνοντας από τα βίντεο στο διαδίκτυο, οι επιπτώσεις ήταν αρκετά σημαντικές» ανέφερε.

Νωρίτερα ο περιφερειακός κυβερνήτης του Ριαζάν είχε ανακοινώσει πως ακόμη ένα διυλιστήριο πετρελαίου στοχοθετήθηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην περιφέρειά του, σε απόσταση περίπου 200 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά της Μόσχας, και πως η επίθεση προκάλεσε τον τραυματισμό ανθρώπων και πυρκαγιά.

«Το διυλιστήριο πετρελαίου του Ριαζάν δέχθηκε επίθεση από ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (…) Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν τραυματίες», έγραψε στην πλατφόρμα Telegram ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Ριαζάν, ο Πάβελ Μάλκοφ. Σύμφωνα με τον ίδιο, εξαιτίας της επίθεσης «εκδηλώθηκε πυρκαγιά» στο διυλιστήριο αυτό, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς καυσίμου στην κεντρική Ρωσία και ελέγχεται από τη γιγάντια πετρελαϊκή εταιρεία Rosneft.

Ένα άλλο μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπεσε σήμερα καθώς πλησίαζε σ’ ένα διυλιστήριο πετρελαίου στην περιφέρεια του Λένινγκραντ, κοντά στην Αγία Πετρούπολη (βορειοδυτική Ρωσία), ανακοίνωσε μέσω της Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Αλεξάντρ Ντροζντένκο, υπογραμμίζοντας ότι από την επίθεση αυτή «δεν υπήρξαν θύματα ούτε ζημιές».

Ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις δέχθηκαν επίθεση από μη επανδρωμένα αεροσκάφη για δεύτερη διαδοχική ημέρα.

Περισσότερα από 30 μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν εξάλλου στην περιφέρεια του Βορονέζ. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα μικρές ζημιές σε τοπικές υποδομές, έγραψε στην πλατφόρμα Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Αλεξάντρ Γκούσεφ.

Στην περιφέρεια του Μπριάνσκ, οκτώ ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν επίσης σήμερα, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Αλεξάντρ Μπογκομάζ.

Τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν το πρωί στην περιφέρεια του Κουρσκ, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Ρόμαν Σταροβόιτ.

Τέλος έξι μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν στην περιφέρεια του Μπελγκορόντ, όπου υπέστησαν ζημιές γραμμές ηλεκτροδότησης σε κοινότητες, με αποτέλεσμα να προκληθούν διακοπές στην ηλεκτροδότηση, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε νωρίτερα τη Δύση πως η Ρωσία είναι «από στρατιωτική-τεχνική σκοπιά έτοιμη, φυσικά» για πυρηνικό πόλεμο και ότι εάν οι ΗΠΑ έστελναν στρατεύματα στην Ουκρανία, η Μόσχα θα το εκλάμβανε ως μείζονα κλιμάκωση του πολέμου.

Νέα αμερικανική στρατιωτική βοήθεια

Παρά το αδιέξοδο στο Κογκρέσο, η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν επαναβεβαίωσε χθες, Τρίτη, τη στήριξή της στην Ουκρανία ανακοινώνοντας νέα στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε με τον Πολωνό πρόεδρο και τον πρωθυπουργό στον Λευκό Οίκο.

«Πρέπει να δράσουμε προτού είναι κυριολεκτικά πολύ αργά. Διότι, όπως μπορεί να θυμάται η Πολωνία, η Ρωσία δεν θα σταματήσει στην Ουκρανία», δήλωσε ο Μπάιντεν υποδεχόμενος στον Λευκό Οίκο τον Πολωνό ομόλογό του Αντρέι Ντούντα και τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ.

«Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε στον ρωσικό ιμπεριαλισμό να διαταράξει τη σταθερότητα και την ειρηνική ύπαρξη της Ευρώπης», τόνισε μετά τη συνάντησή του με τον Ντούντα.

Οι ΗΠΑ στο μεταξύ ενέκριναν συμβόλαιο πώλησης στρατιωτικού εξοπλισμού στην Πολωνία, συμμάχου τους στο ΝΑΤΟ, το οποίο προβλέπει την παροχή στη Βαρσοβία πυραύλων αέρος- εδάφους μεγάλου βεληνεκούς και πυραύλων αέρος- αέρος μεσαίου βεληνεκούς προς 3,5 δισεκ. δολάρια.

Νωρίτερα χθες η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε την παροχή νέας στρατιωτικής βοήθειας ύψους 300 εκατ. δολαρίων στην Ουκρανία, ένα ποσό πολύ χαμηλότερο από αυτό που ζητεί ο Μπάιντεν εδώ και μήνες.

Αυτή η βοήθεια περιλαμβάνει κυρίως αντιαεροπορικούς πυραύλους, πυρομαχικά και όλμους για το πυροβολικό και απαντά «σε κάποιες έκτακτες ανάγκες της Ουκρανίας», υπογράμμισε ο Τζέικ Σάλιβαν σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου.

sinidisi.gr

Κατηγορία ΕΛΛΑΔΑ-ΚΟΣΜΟΣ

Την ενοχή της μητέρας της 12χρονης από τον Κολωνό, όπως ακριβώς κατηγορείται, πρότεινε η εισαγγελέας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου θεωρώντας την υπεύθυνη για τη μαστροπεία της κόρης της και συγκεκριμένα για:

  • Διακεκριμένη περίπτωση πορνογραφίας που αφορα τη διανομη υλικού της ανήλικης σε συγκατηγορούμενους,
  • Διακεκριμένη μαστροπεία με την επιβαρυντική περίσταση ότι έχει την επιμέλεια και την φροντίδα της ανήλικης. Σύμφωνα την εισαγγελέα, η μητερα εξωθησε  και διευκόλυνε μέσω αφόρητων πιέσεων, συναισθηματικού εκβιασμού και προτροπών προς την ανήλικη κόρη της να εκδίδεται για να της φέρνει λεφτά, αλλά και μέσω πληροφοριακών συστημάτων με τη μορφή αφόρητων πιεσεων και προτροπών να παράγει η ανήλικη βίντεο και φωτογραφίες ώστε να της φερνει χρήματα.
  • Εκβίαση σε βαθμό πλημμελήματος την οποία φέρεται ότι τέλεσε σε βάρος της πρώην συζύγου του Ηλ. Μίχου

Να σημειωθεί ότι η εισαγγελέας πρότεινε την απαλλαγή του βασικού κατηγορούμενου και για το αδίκημα της εμπορίας.

Για τον δεύτερο κατηγορούμενο, γνωστό ως «Μιχάλης», η εισαγγελέας ζήτησε να κριθεί ένοχος για διακεκριμένη μαστροπεία ανήλικου, με σκοπό το κέρδος και για διακεκριμένη πορνογραφία ανηλίκου κάτω των 12 ετών. Τέλος, ζητήθηκε η αθώωσή του για γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής καθώς, σύμφωνα με την εισαγγελέα, δεν προέκυψε ότι συναντήθηκε ερωτικά με την 12χρονη.

Πηγή: ertnews.gr

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Συγκεκριμένα ζήτησε την ενοχή του 55χρονου για διακεκριμένη κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια, κατοχή πορνογραφικού υλικού με ανήλικο, αλλά χωρίς εξαναγκασμό και κερδοσκοπία αλλά και για διευκόλυνση της ανήλικης να εκδίδεται, καθώς και για οπλοκατοχή, πρότεινε προς το δικαστήριο ο εισαγγελεας της έδρας.

Αντιθέτως, ζήτησε να κηρυχθεί αθώος λόγω αμφιβολιών για βιασμό του παιδιού, για μαστροπεία σε οίκους ανοχής και για μαστροπεία μέσω εξαναγκασμού με αποκόμιση πορνικών εσόδων.

Η εισαγγελέας συνεχίζει την αγόρευσή του, σε μία διαδικασία που διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών και για τους άλλους 25 κατηγορούμενους μεταξύ των οποίων είναι και η μητέρα του κοριτσιού.

sinidisi.gr

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Για την αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον ΣΥΡΙΖΑ για τις επαγγελματικές δραστηριότητες του προέδρου της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγορώντας τον Στέφανο Κασσελάκη για «επανειλημένη αλλαγή θέσεων ανάλογα με το τι τον συμφέρει».

Ειδικότερα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ για τις επαγγελματικές δραστηριότητες του κ. Κασσελάκη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε «συνειδητά ξεχνάει ο κ. Κασσελάκης ότι το ζήτημα των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων δεν το έφερε ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση αλλά ο διευθυντής του κόμματος του, να μην αυτοθυματοποιείται. Τόνισα χθες ότι δεν είναι ένας influencer του διαδικτύου, είναι ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτή, λοιπόν, η χώρα έχει κάποιους νόμους, ένας εκ των οποίων προβλέπει την απαγόρευση συμμετοχής στον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης μόλις εκλεγεί, όχι όταν καταθέσει το πόθεν έσχες αλλά σε ένα διάστημα εξήντα ημερών να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες. Το τι έχει κάνει ο κ. Κασσελάκης θα το αξιολογήσει η δικαιοσύνη».

Ο ίδιος πρόσθεσε «αν βάλει κανείς όσα είπε χθες με όσα είχε πει την 1η Μαρτίου σε συνέντευξή του θα καταλάβει ότι αλλάζει θέση όπως ο προκάτοχός του με βάση το τι τον συμφέρει. Ας προσέχει κάθε φορά τι λέει και ας συμβουλευτεί ένα δικηγόρο διότι επιβαρύνει τη θέση του είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σημειώνοντας ότι γεννώνται άλλα ερωτήματα: «υπάρχουν άλλες εταιρείες; ποιος δάνεισε τα μέσα του ΣΥΡΙΖΑ τον Δεκέμβριο; Έχει κάνει τις κινήσεις εντός του εύλογου διαστήματος;».

«H ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε κριτική και στο οικονομικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης ο κ. Κασσελάκης λέγοντας ότι «ένας τίτλος ταιριάζει: Η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα».

«Παίρνει τη σκυτάλη της παροχολογίας από τον κ. Τσίπρα. Η άσκηση οικονομικής πολιτιήςκ δεν είναι Μονόπολη, κι εγώ μπορεί να βγάλω ένα χαρτί και να βάλω αριθμούς. Από τον κ. Τσίπρα μέχρι τον κ. Κασσελάκη έχει μεσολαβήσει η σκληρή πραγματικότητα που κατεδαφίζει τον λαικισμό. Από τον κ. Τσίπρα στον κ. Κασσελάκη μεσολάβησαν δύο κυβερνήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε στην εξουσία με αντίστοιχες ή ίδιες υποσχέσεις λέγοντας, μεταξύ άλλων, ότι θα πάρουμε τα χρήματα από τις μεγάλες επιχειρήσεις για να τα δώσουμε στους πιο αδύναμους. Αντί γι’ αυτό προχώρησε σε άυξηση στους φορολογικούς συντελεστές, άφησαν 8 μονάδες την ανεργία από ό,τι σήμερα και μια χώρα με 650 ευρώ κατώτατο μισθό».

Όπως ανέφερε «Την κρίση δεν την έμαθε ο κ. Τσίπρας πριν γίνει πρωθυπουργός, ήξερε τις συνθήκες υπό τις οποίες έγραφε το πρόγραμμά του. Υπάρχουν και κάποιες στιγμές που έρχονται κρίσεις και χρειάζεται μια αξιόπιστη κυβέρνηση. Όλα αυτά τα δισ. που ήρθαν στη χώρα δεν θα είχαν έρθει στην κατάσταση που ήταν η χώρα το 2015 με μια οικονομία για τα σκουπίδια».

sinidisi.gr

Σελίδα 1 από 2