Σάββατο, 13η Ιουλίου 2024  6:25: μμ
WESTMEDIA LOGO rss button fb button fb button

Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Τετάρτη, 29 Μαϊος 2024

«Τα funds αγοράζουν κόκκινα δάνεια πολύ φθηνά από τις τράπεζες, άρα οφείλουν να κάνουν βιώσιμες προτάσεις ρύθμισης στους οφειλέτες»: Αυτό είναι το πνεύμα των συστάσεων που απευθύνει δικαστήριο (το Ειρηνοδικείο Ηλίου) σε funds και servicers, σε μια απόφαση - ράπισμα πρους τους κατόχους και τους διαχειριστές δανείων, με την οποία ακυρώνεται κατάσχεση κατοικίας πολλαπλάσιας αξίας, για μια οφειλή που δεν ξεπερνά τα 14.000 ευρώ.

Ο βασικός λόγος ακύρωσης της κατάσχεσης είναι η προφανής δυσαναλογία ανάμεσα στο οφειλόμενο ποσό και στην αξία της κύριας κατοικίας που επιχείρησε να κατασχέσει η doValue, ενεργώντας εξ ονόματος της Mexico Finance που έχει αγοράσει μέσω τιτλοποίησης την απαίτηση. Ειδικότερα, επιχειρήθηκε κατάσχεση ακινήτου πολλαπλάσιας αξίας, για μια οφειλή ύψους 13.994,80 ευρώ, πλέον τόκων και όλων των εξόδων εκτέλεσης.

Όμως, η ειρηνοδίκης εισέρχεται με το σκεπτικό της βαθύτερα στον τρόπο διαχείρισης της οφειλής από τον servicer και επισημαίνει ότι είχε υποχρέωση, αντί να κινηθεί για την κατάσχεση του ακινήτου, να επιδιώξει ρύθμιση της οφειλής.

Η δικαστής επισημαίνει ότι η σπουδή του servicer «να προχωρήσει σε κατάσχεση του ακινήτου του ανακόπτοντος, χωρίς να εξετάσει το ενδεχόμενο ρυθμίσεως της οφειλής, κρίνεται από το παρόν Δικαστήριο καταχρηστική. Μάλιστα, το ενδεχόμενο αυτό ήταν ορατό και στην καθ' ης η ανακοπή, ενόψει του ιστορικού της οικονομικής συμπεριφοράς του ανακόπτοντος, ο οποίος είχε πρόσφατα ρυθμίσει άλλες δύο οφειλές του τις οποίες διαχειριζόταν η καθ'ης η ανακοπή. Συνεπώς, αυτή είχε γνώση ότι ο ανακόπτων επιθυμούσε να συνεργαστεί και να ρυθμίσει εξωδικαστικά τις οφειλές του που διαχειρίζεται η καθ'ης η ανακοπή».

Επιπλέον, η απόφαση επισημαίνει με αυστηρότητα ότι:

  • Η απαίτηση έχει μεταβιβασθεί από την τράπεζα προς την αλλοδαπή εταιρεία ειδικού σκοπού «ΜΕΧΙCO FINANCE DAC» και η διαχείρισή της έχει ανατεθεί στην καθ' ης η ανακοπή, ήδη από τον Μάιο του 2021. Επομένως, η σπουδή για την επίσπευση πράξεων της κύριας διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης, δεν δικαιολογείται από την καλή πίστη, αν μάλιστα ληφθεί υπ' όψιν ότι η απαίτηση ήταν εξασφαλισμένη με προσημείωση υποθήκης που είχε εγγράφει στην κατοικία του ανακόπτοντος. Συνεπώς, η επίσπευση πράξεων της κύριας διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης, με την κατάσχεση του ακινήτου του ανακόπτοντος, χωρίς να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος διαπραγματεύσεων ώστε να επιτευχθεί η εξεύρεση κατάλληλης λύσης ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης της οφειλής, ελέγχεται ως καταχρηστική.
  • Μάλιστα η πρόωρη επιβολή της προσβαλλόμενης κατάσχεσης και η αξίωση από την καθ'ης εταιρεία διαχείρισης για την είσπραξη του συνόλου της απαίτησης, χωρίς να έχει προβεί πρώτα σε κάποια προσπάθεια διακανονισμού αυτής αντιβαίνει στην αρχή της καλής πίστης, όπως αποτυπώνεται και στην Αιτιολογική Έκθεση του ν. 4354/2015, στην οποία αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

-- «Στο πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων οι προτεινόμενες ρυθμίσεις φιλοδοξούν να δώσουν μία διέξοδο. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις καθίσταται δυνατή η δημιουργία δευτερογενούς αγοράς μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η δημιουργία μιας τέτοιας αγοράς θα είναι ωφέλιμη τόσο για τα πιστωτικά ιδρύματα όσο και για τους οφειλέτες. Το πιστωτικό ίδρυμα θα μπορεί να ενισχύσει άμεσα τη ρευστότητά του εισπράττοντας άμεσα ένα τμήμα της αμοιβής του, το οποίο είναι αμφίβολο αν θα το εισέπραττε με αναγκαστική εκτέλεση και σε κάθε περίπτωση θα το εισέπραττε πολύ αργότερα. Από την άλλη πλευρά, ο δανειολήπτης θα μπορεί να λάβει από τον εκδοχέα πολύ ευνοϊκότερες προτάσεις ρύθμισης, απ' ό,τι θα μπορούσε να λάβει από το πιστωτικό ίδρυμα, διότι ο εκδοχέας θα έχει αγοράσει την απαίτηση σε τιμή μικρότερη της ονομαστικής της αξίας και επομένως μία πρόταση ρύθμισης, που θα ήταν ζημιογόνα για το πιστωτικό ίδρυμα και δεν θα μπορούσε να προταθεί από αυτό, θα είναι κερδοφόρα για τον εκδοχέα».

  • Εξάλλου, η επιδίωξη της εκπλειστηρίασης της κύριας κατοικίας του ανακόπτοντος κρίνεται ότι αποτελεί εν προκειμένω περισσότερο μέσο πίεσης του ανακόπτοντος, αφού η καθ'ης η ανακοπή γνωρίζει ότι η εκπλειστηρίαση του ακινήτου του θα του προξενήσει μεγάλη ζημιά, αντιθέτως η εταιρεία ειδικού σκοπού «ΜΕΧΙCO FINANCE DAC», δεν θα έχει κάποιο κέρδος από την τυχόν εκπλειστηρίαση του ακινήτου, ή αλλιώς το κέρδος της θα είναι κατά πολύ μικρότερο από αυτό που θα έχει σε περίπτωση ικανοποίησης της μέσω εξωδικαστικής ρύθμισης της οφειλής, αφού είναι δεδομένο ότι λόγω των πολλαπλών βαρών και οφειλών του ανακόπτοντος, υπάρχουν έτεροι δανειστές που προηγούνται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων τους.
  • Μάλιστα οι συνέπειες του αναγκαστικού πλειστηριασμού χωρίς να έχει προηγηθεί το ηπιότερο μέσο της προσπάθειας του διακανονισμού της οφειλής με τον ανακόπτοντα με βιώσιμο τρόπο, θα είναι δυσβάσταχτες σε βάρος τόσο του ανακόπτοντα όσο και της οικογένειας του και ειδικότερα της κόρης του, η οποία διαμένει στο κατασχεθέν ακίνητο και βρίσκεται στο στάδιο ανάρρωσης από σοβαρό πρόβλημα υγείας.
  • Πράγματι, η καθ' ης η ανακοπή επέσπευσε καταχρηστικώς αναγκαστική εκτέλεση ενώ γνώριζε ότι ο οφειλέτης είχε καταδείξει πνεύμα συνεργασίας, αλλά επέλεξε μέτρο ιδιαίτερα επαχθές, ευρισκόμενο σε λογική ανακολουθία συγκριτικά με την ωφέλεια από την είσπραξη της απαίτησής της, δεδομένου ότι επέλεξε να κατασχέσει για το ποσό των 13.990 ευρώ το ένδικο ακίνητο, συνολικής εμπορικής αξίας πολύ μεγαλύτερης που ανέρχεται σε ποσό άνω των 80.000€, προκαλώντας υπέρμετρη βλάβη σε αυτόν, εφόσον πρόκειται να απολέσει την οικία, όπου στεγάζεται.
  • Συνεπώς, η εν λόγω κατάσχεση εμφανίζεται ως μέτρο εξαιρετικής σκληρότητας για τον ανακόπτοντα, αφού υπάρχει δυσαναλογία μεταξύ του μέσου αναγκαστικής εκτελέσεως και του σκοπού, για τον οποίο επιβάλλεται, κατά παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας. Κατόπιν των ανωτέρω περιγραφόμενων συνθηκών και περιστάσεων της ένδικης περίπτωσης, και σύμφωνα με τα αναλυτικά διαλαμβανόμενα στη νομική σκέψη της παρούσας, το Δικαστήριο κρίνει ότι η επιβολή της κατάσχεσης στην κύρια κατοικία- οικογενειακή στέγη του ανακόπτοντος αξίας υπερτριπλάσιας της οφειλής του προς την καθ' ής η ανακοπή για την οποία επισπεύστηκε η αναγκαστική κατάσχεση, φέρει τα χαρακτηριστικά στοιχεία της κατάχρησης δικαιώματος, κατ’ άρθρο 281 ΑΚ, ως υπερβαίνουσα προφανώς τα όρια τα επιβαλλόμενα από την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη, αλλά και από τον κοινωνικό και οικονομικό σκοπό του δικαιώματος και, επομένως, είναι άκυρη.

sofokleousin.gr

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το Μεσολόγγι θα επισκεφθεί το πρωί του Σαββάτου ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, Γραμματέας Κ.Π.Ε. και υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Ο κ. Σπυρόπουλος θα πραγματοποιήσει προεκλογική ομιλία το Σάββατο 1η Ιουνίου ώρα 13:00 στο καφέ Αλατιέρα (Λιμάνι Μεσολογγίου, Τουρλίδας 27). 

sinidisi.gr

Κατηγορία ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

«Λουκέτο» στη ΔΟΥ Χαλκίδας, βάζει με απόφασή του ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  μετά την αποκάλυψη του κυκλώματος επίορκων εφοριακών.

Πρόκειται για μια απόφαση η οποία εγείρει πολλά ερωτήματα.

Πώς είναι δυνατόν να κλείνει μια ολόκληρη ΔΟΥ επειδή στο εσωτερικό της λειτουργούσε κύκλωμα επίορκων εφοριακών; Τι θέλει να προλάβει ο Γ.Πιτσιλής;

Με το ίδιο παράλογο σκεπτικό θα έπρεπε να είχαν κλείσει τα Δικαστήρια όταν αποκαλύφθηκε η δράση παραδικαστικού κυκλώματος ή να έχουν μπει «λουκέτα» σε νοσοκομεία όταν εντοπίζονται επίορκοι γιατροί να παίρνουν «φακελάκια».

Εκτός και αν ο Πιτσιλής θεωρεί ότι η συγκεκριμένη ΔΟΥ είναι τόσο διεφθαρμένη που εμπλέκεται μέχρι και η καθαρίστρια και προσπαθεί διά του κλεισίματος να στεγανοποιήσει περαιτέρω αποκαλύψεις για τη δράση του κυκλώματος που θα δρομολογήσουν συνταρακτικές εξελίξεις.

Πάντως οι εργαζόμενοι είναι στα «κάγκελα».

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε συνέλευση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 27.05.2024 στην ΔΟΥ Χαλκίδας και η οποία ακολούθησε την κοινή συνεδρίαση του τοπικού Συλλόγου με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕ-ΔΟΥ, αποφασίστηκε η πραγματοποίηση σειράς κινητοποιήσεων, προκειμένου να αποτραπούν τα σχέδια της Διοίκησης για κλείσιμο της Εφορίας.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ οι «εργαζόμενοι απαίτησαν να απαντηθεί η αθλιότητα της Διοίκησης της ΑΑΔΕ, η οποία για να αποκρύψει τις δικές της ευθύνες για τα υπό διερεύνηση φαινόμενα διαφθοράς, επιχειρεί να θυσιάσει το σύνολο των εργαζομένων και τις οικογένειες τους».

«Για την κατάσταση που επικρατεί στις υπηρεσίες μας, την κυρία ευθύνη έχουν αυτοί που τις διοικούν και τις στελεχώνουν τα τελευταία εννέα συναπτά έτη!

Στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις τις κινητοποιήσεις στην ΔΟΥ Χαλκίδας και καλούμε όλους τους Συλλόγους της χώρας να πάρουν θέση για το θέμα. Τα σχέδια της Διοίκησης άλλωστε υπερβαίνουν τα όρια της Χαλκίδας και στόχο έχουν να «νομιμοποιήσουν» το σάρωμα των περιφερειακών ΔΥΟ» ανέφεραν χαρακτηριστικά.

pronews.gr

Κατηγορία ΕΛΛΑΔΑ-ΚΟΣΜΟΣ
Εχθές το βράδυ ο Λάκης Λαζόπουλος παρουσίασε μία εξαιρετική παράσταση του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» στο Christmas Theater στην οποία είχε ως καλεσμένη την Μαρία Καρυστιανού η οποία μίλησε για τις ευθύνες της κυβέρνησης στο έγκλημα των Τεμπών και την οργανωμένη προσπάθεια συγκάλυψής τους.
 
Η Μαρία Καρυστιανού που έχασε την κόρη της στα Τέμπη, αναρωτήθηκε αυτό που όλη η Ελλάδα διερωτάται, δηλαδή πως είναι δυνατόν όταν γινόταν το μπάζωμα του χώρου της σφαγής των Τεμπών να μην αντιδράσει κανένας εισαγγελέας, κανένας δικαστής και κανένας δημοσιογράφος (φυσικά εκτός του pronews.gr, το οποίο από την αρχή αποκάλυπτε όλα τα σκοτεινά σημεία του εγκλήματος), για να προχωρήσει στο λογικό συμπέρασμα, ότι όλοι μαζί εκτελούσαν εντολές για να γίνει συγκάλυψη και να μην τιμωρηθούν οι πραγματικά υπεύθυνοι.Στη συνέχεια αναφέρει ξεκάθαρα ότι η σφαγή των Τεμπών ήταν μία δολοφονία 57 ανθρώπων και η υπόθεση αυτή κατέδειξε με τον πιο σαφή τρόπο «την ανυπαρξία της δικαιοσύνης, την ανυπαρξία της ελεύθερης ενημερώσεις και την επιβολή πολιτικών με το έτσι θέλω».Όπως είπε χαρακτηριστικά θα πολεμήσει για να αλλάξουν όλα αυτά και να δικαιωθούν οι 57 νεκροί στα Τέμπη αλλά και οι 104 νεκροί στο Μάτι, οι οποίοι όπως ανέφερε «όλοι δολοφονήθηκαν από το κράτος».Πρόσθεσε ότι δεν έχει να χάσει τίποτε άλλο στη ζωή της και θα αγωνιστεί για να μην συμβούν ξανά τα εγκλήματα αυτά μέχρι τέλους.

Αναφέρθηκε και στο ζήτημα του ξυλόλιου το οποίο βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος των Τεμπών και είπε ότι είχε κατασχεθεί ως παράνομο προϊόν, σε ελληνικό τελωνείο, λόγω του γεγονότος ότι είναι πολύ εύφλεκτο και το οποίο τέθηκε σε πλειστηριασμό για να αγοραστεί από αγνώστους (δεν υπάρχουν έγγραφα αγοραστή) ώστε να διακινηθεί μετά νόμιμα στην ελληνική αγορά!

Θεωρεί πως παρά το γεγονός ότι η ίδια έχασε την κόρη της, ήταν ευτύχημα ότι ο μηχανοδηγός του τρένου φρενάρισε επιτυγχάνοντας έτσι να αποφύγει την μετωπική σύγκρουση με την εμπορική αμαξοστοιχία καθώς τότε θα είχαν σκοτωθεί και οι υπόλοιποι επιβάτες στα άλλα βαγόνια.

pronews.gr

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Απόλυτα βέβαιος ότι το κόμμα του στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου θα υπερβεί κατά πολύ το 3% και αισιόδοξος ότι οι «Δημοκράτες» θα καταστούν το έκτο πολιτικό κόμμα και θα είναι η βάση της εναλλακτικής απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη δηλώνει ο πρόεδρος των «Δημοκρατών», Ανδρέας Λοβέρδος.

Στη σημερινή διακαναλική συνέντευξη που έδωσε, προσδιόρισε το κόμμα του στον πολιτικό χώρο του Κέντρου, δηλώνοντας ότι είναι έτοιμος, αμέσως μετά τις ευρωεκλογές, να απευθύνει «προσκλητήριο για την δημιουργία της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης του Κέντρου, χωρίς προϋποθέσεις για το ποιος θα ηγηθεί στην πορεία».

Προμετωπίδα του κόμματός του, όπως είπε, θεωρεί «τη σοβαρότητα, τη μετριοπάθεια, την κοινή λογική και την περιθωριοποίηση των διχαστών και των επαγγελματιών αρνητών».

Υποστήριξε ακόμα, ότι και οι τρεις πολιτικοί χώροι, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, «βρίσκονται σε παρακμή, η Δεξιά δεν είναι Δεξιά, η σοσιαλδημοκρατία καταρρέει και η Αριστερά ως πολιτικό καταφύγιο, δεν υπάρχει και η ψήφος σε αυτήν είναι χαμένη».

Σε ό,τι αφορά το διακύβευμα αυτών των ευρωεκλογών, τόνισε ότι «είναι οι Έλληνες πολίτες να μπορούν να ζουν πια με τα οικονομικά που ζουν οι πολίτες άλλων ευρωπαϊκών χωρών», ενώ διαβεβαίωσε ότι το κόμμα του θα υπηρετήσει την Εθνική Ελλάδος με τους 21 Έλληνες και τους 6 Κύπριους ευρωβουλευτές.

Έντονα επικριτικός εμφανίστηκε για τους πολιτικούς που επιλέγουν την προβολή του life style τους μέσω των social media κάνοντας λόγο για «υποκατάσταση της πολιτικής με χυδαίο τρόπο».

«Θα σε βλέπουνε και όσο και αν επιχειρείς να αποδομείσαι ή να παρουσιαστείς "μορφονιός", ναι, δεν θα πάρει ο πολίτης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ξεκαθάρισε δε, ότι για πρόεδρο της Κομισιόν θα στηρίξει, αν θέσει υποψηφιότητα, «Ντράγκι και πάλι Ντράγκι».

«Προμετωπίδα μας είναι η σοβαρότητα, η υπευθυνότητα, η μετριοπάθεια και η κοινή λογική, που δυστυχώς στη πολιτική σήμερα κατέστη απαραίτητη.

Νιώθουμε ως αποστολή μας, να ενώσουμε, να περιθωριοποιήσουμε, όσο μπορούμε περισσότερο, με τα πολιτικά επιχειρήματα και την πειθώ μας, τους διχαστές, τους επαγγελματίες αρνητές, αυτούς που έκαναν πάντα κακό στην Ελλάδα και συνεχίζουν να κάνουν.

Βιώνουμε το μοναδικό φαινόμενο στην σύγχρονη Ελλάδα, να έχουμε κυβέρνηση αλλά να μην έχουμε αντιπολίτευση.

Χρειαζόμαστε λοιπόν μια νέα αρχή. Να αφήσουμε πίσω τα διχαστικά διλήμματα», τόνισε ο κ. Λοβέρδος και συμπλήρωσε:

«Είμαστε το πολιτικό Κέντρο. Η Αριστερά και η Δεξιά δεν μπορούν να δώσουν τις λύσεις που χρειάζονται σήμερα οι πολίτες και η πατρίδα. Όραμα μας είναι να δημιουργήσουμε πάλι από το Κέντρο, την μεγάλη δημοκρατική παράταξη που ιστορικά συνδέθηκε με όλα τα μεγάλα επιτεύγματα της Ελλάδας μας».

Τονίζοντας γιατί οι Έλληνες πρέπει να ψηφίσουν τους «Δημοκράτες», ανέφερε χαρακτηριστικά:

- Γιατί η δεξιά έχει χάσει πια τις αξίες της. Δεν είναι πια η παράταξη του στρατηγού Ντε Γκολ, ούτε του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Η Δεξιά δεν είναι πια Δεξιά.

-Γιατί οι σοσιαλιστές καταρρέουν και η σύγχρονη σοσιαλιστική παράταξη, όπου κυβερνά την καταπίνει η κυβέρνηση στην οποία βρίσκεται το κυβερνητικό καθηκοντολόγιο, η καθημερινότητα.

-Γιατί δεν υπάρχει Αριστερά η οποία θα μπορούσε να είναι ένα πολιτικό καταφύγιο. Η ψήφος για αριστερά κόμματα στην Ευρώπη είναι μία χαμένη ψήφος. Μία πρωτοβουλία πήρε στο Ευρωκοινοβούλιο και αυτή ήταν η απόπειρα και ο αγώνας της να καταδικάσει την Ελλάδα».

Ο κ. Λοβέρδος υποστήριξε ότι «και οι τρεις πολιτικοί χώροι βρίσκονται σε παρακμή», τονίζοντας ότι «με την πολιτική τους έχουν βοηθήσει να ανεβαίνουν οι ακραίοι σε όλη την Ευρώπη, να ανεβαίνουν οι σύγχρονοι φασίστες, που είναι οι τραμπούκοι, οι ρατσιστές, οι μισαλλόδοξοι, οι οποίοι εκμεταλλεύονται το κενό που αφήνουν».

«Εμείς είμαστε το Κέντρο, είμαστε αυτό που η Ελλάδα χρειάζεται, είμαστε το κόμμα που ήρθε να καλύψει ένα άδειο πολιτικό χώρο.

Ήρθαμε λοιπόν για να ενώσουμε, να υπηρετήσουμε την κοινή λογική για να ταιριάξουμε τον πατριωτισμό με τις μεταρρυθμίσεις, για να αντιπολιτευτούμε την κυβέρνηση της ΝΔ, χωρίς όμως να γλιστράμε στην επαγγελματική άρνηση των πάντων. Λέμε όχι στους επαγγελματίες αρνητές, όμως δεν θα αφήσουμε την πατρίδα μας στους σύγχρονους φασίστες. Ο πατριωτισμός πρέπει να μείνει σε ασφαλή χέρια, σε δημοκρατικά χέρια και μόνο το Κέντρο μπορεί να δώσει τη μάχη εναντίον του σύγχρονου φασισμού», είπε.

Έμφαση έδωσε ο κ. Λοβέρδος στο θέμα της ακρίβειας, υποστηρίζοντας ότι «ένα μεγάλο μέρος της παράγεται από τις λανθασμένες πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη».

«Είναι παράδοξο, αλλά είναι μητσοτακικό επίτευγμα να έχουμε την τρίτη ακριβότερη τιμή της αμόλυβδης στην Ελλάδα και στην ένατη ακριβότερη τιμή στο πετρέλαιο κίνησης. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να το κρύβει και να το ωραιοποιεί. Πήρε 23 μέτρα κατά της ακρίβειας και έχασε παταγωδώς, δεν απέδωσαν σε τίποτα», ανέφερε.

Όπως είπε, η πρόταση των «Δημοκρατών» για την οικονομία είναι «το χτύπημα των καρτέλ, τα οποία η κυβέρνηση Μητσοτάκη υπηρετεί, και η αύξηση των ελέγχων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία πρέπει να ενισχυθεί για να κάνει σωστά τη δουλειά της».

«Είναι δυνατόν με τέτοια ακρίβεια, με τον πολίτη να πλήττεται και το 80% να δηλώνει ότι έχει πρόβλημα με την ακρίβεια, να είναι η ΝΔ πρώτη σε επίπεδο προτίμησης και όταν δημοσκοπείται για καταλληλότητα ο αρχηγός της να παίρνει 40% και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης λίγο πάνω από το 10%; Εμείς θέλουμε να αντιπολιτευτούμε και να αποτελέσουμε κυβερνητική λύση. Ήρθαμε για να κυβερνήσουμε. Ο κ. Μητσοτάκης κυριαρχεί ελλείψει αντιπάλου», σημείωσε ο κ. Λοβέρδος.

Σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ, για το τι θα είναι επιτυχία και τι αποτυχία στις ευρωεκλογές για το κόμμα των «Δημοκρατών», ο κ. Λοβέρδος απάντησε ότι για τους ίδιους δεν υπάρχει η λέξη αποτυχία.

«Οι Έλληνες πολίτες έχουν πειστεί ότι θα περάσουμε κατά πολύ το 3%. Ο στόχος όμως είναι να υπερβούμε κατά πολύ το 3%, έτσι ώστε να καταστούμε το έκτο πολιτικό κόμμα στην Ελλάδα.

Έχουμε μεγάλες προσδοκίες και στόχους μετά την 9η Ιουνίου. Πρώτα από όλα να κάνουμε ένα προσκλητήριο για την δημιουργία της μεγάλης παράταξης του Κέντρου, χωρίς προϋποθέσεις, μια ανοιχτή διαδικασία, θα δούμε ποιος θα ηγηθεί στην πορεία, χωρίς όμως να περιλαμβάνει το προσκλητήριο τους τοξικούς, αυτούς που μιλάνε με δηλητήριο στη γλώσσα και αυτούς που φρόντισαν να διχάσουν την Ελλάδα και συνεχίζουν, χωρίς ευτυχώς να έχουν αποτέλεσμα», επεσήμανε.

Σε άλλη ερώτηση σχετικά με το ποια υποψηφιότητα θα στηρίξει το κόμμα του στα Ευρωπαϊκά Όργανα για πρόεδρο της Κομισιόν, ο κ. Λοβέρδος ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Εμείς θα υποστηρίξουμε μέσα στην Ευρώπη τις διαδικασίες, εργαζόμενοι μέσα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του προέδρου της Γαλλίας Μανουέλ Μακρόν. Θα προσπαθήσουμε να συντονιστούμε. Η θέση μας όμως είναι Ντράγκι και πάλι Ντράγκι. Είναι μια περίπτωση που απέδειξε, ό,τι και να είναι, ότι είναι ηγέτης και μπορεί να βοηθήσει και αγαπά και την Ελλάδα».

«Κυριαρχεί το life style στον τρόπο που οι πολιτικοί προσεγγίζουν τον ψηφοφόρο, σχεδόν μονοπωλιακά. Την υιοθετείτε τη στάση αυτή;» ρωτήθηκε ο κ. Λοβέρδος.

«Άμα ακούω ένα ανέκδοτο γελάω. Αλλά αυτό που γίνεται, είναι γελοιότητα, δεν είναι χιούμορ. Είναι η υποκατάσταση της πολιτικής με χυδαίο τρόπο. Λέμε ναι στα social media προφανώς και προσπαθούμε και εμείς να αρθρώσουμε λόγο και από εκεί, και καταλαβαίνουμε και τους άλλους που θέλουν να κάνουν μια πλακίτσα.

Αλλά η πολιτική δεν γίνεται με τα κόλπα και τα ανέκδοτα. Όσοι θέλουν να κάνουν πολιτική με τα ανέκδοτα να πάνε να γίνουν ηθοποιοί στην επιθεώρηση, να γελάμε και εμείς από κάτω όταν τους βλέπουμε. Θεωρώ ότι αυτό το καλαμπούρι πρέπει να σταματήσει.

Και να ξέρουν οι πολιτικοί αρχηγοί που το κάνουν αυτό, ότι μπορεί το 2023 κάποιοι να ψήφισαν από τους νέους, εξαιτίας της παρουσίας τους στα social media, τώρα πια δεν περνάει. Τώρα θα σε βλέπουνε αλλά δεν θα σε επιδοκιμάζουν. Θα σε βλέπουνε και όσο και αν επιχειρείς να αποδομείσαι ή να παρουσιαστείς "μορφονιός", ναι, δεν θα πάρει ο πολίτης», απάντησε χαρακτηριστικά ο κ. Λοβέρδος.

protothema.gr

Κατηγορία ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2024

Μόλις τρεις εβδομάδες μετά την «βουτιά» θανάτου στο λιμάνι της Πάτρας που έκανε με το αυτοκίνητό της η 48χρονη διαφημίστρια Μαρία Καραγιάννη, το Fund προχώρησε σήμερα στον πλειστηριασμό του σπιτιού της.

Όπως αναφέρει το tempo24.news που επικαλείται topontiki.gr, η 48χρονη που είχε πολλά χρέη, αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα εξαιτίας αυτού και αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή της, αφήνοντας πίσω της δύο παιδιά.

Παρά το ότι ακόμη δεν έχει σταλεί η ληξιαρχική πράξη θανάτου, ούτε έχει γίνει η διαδικασία αποποίησης ή αποδοχής κληρονομιάς, η εταιρεία -που ήδη έχει δεχτεί τρία τσουχτερά πρόστιμα για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί – προχώρησε στον πλειστηριασμό που κανονικά δεν θα έπρεπε να έχει γίνει, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι παραπάνω διαδικασίες.

Η γυναίκα το είχε χάσει το σπίτι εδώ και καιρό, αλλά το γεγονός ότι η εταιρεία βιάζεται τόσο πολύ να κάνει τις διαδικασίες, όταν ακόμη καλά καλά τα παιδιά της και οι κοντινοί συγγενείς της δεν έχουν συνέλθει από το σοκ, προκαλεί αίσθηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 48χρονη είχε κάνει όλες τις ενέργειες για να γίνει μια νέα ρύθμιση του δανείου της, αλλά η εν λόγω εταιρεία, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν τη διευκόλυνε.

ΠΗΓΗ: topontiki.gr

Κατηγορία ΕΛΛΑΔΑ-ΚΟΣΜΟΣ

Αυτά είναι τα 486 εκλογικά τμήματα στην Αιτωοακαρνανία.

Δείτε αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Κατηγορία ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2024

Περιοδεία στο Μεσολόγγι πραγματοποίησε την Τρίτη 28/5 ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Σωκράτης Φάμελος. 

Ο κ. Φάμελος αρχικά επισκέφτηκε το Νοσοκομείο Μεσολογγίου όπου είχε συνάντηση με τους εργαζόμενους και τη Διοίκηση.  Κατά τη συνάντησηαναδείχτηκε το πρόβλημα της υποστελέχωσης και υποβάθμισης του Νοσοκομείου με τον Πρόεδρο της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ να αναδεικνύει την ανάγκη για άμεση ενίσχυση και στήριξη  του Νοσοκομείου, με προσλήψεις, ενίσχυση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και μισθολογική αναβάθμιση του προσωπικού σύμφωνα με τις προτάσεις του κόμματός του. 

Στη συνέχεια ο κ. Φάμελος επισκέφτηκε το κέντρο της πόλης και συζήτησε με πολίτες αναφορικά με τα προβλήματα  που μαστίζουν την περιοχή, ενώ είχε και εκτενή συνάντηση με εκπροσώπους του ΓΟΕΒ και του ΤΟΕΒ Μεσολογγίου όπου αναδείχτηκαν τα προβλήματαύδρευσης που αντιμετωπίζουν οι αγρότες της περιοχής στο ξεκίνημα μιας ακόμη καλλιεργητικής περιόδου. 

Επόμενος σταθμός στην περιοδεία του, ήταν το ΜουσείοΆλατος στη Τουρλίδα Μεσολογγίου, όπου ξεναγήθηκε στους χώρους του και συνεχάρη τους υπευθύνους για το έργο τους αλλά και την πρόσφατη εξόχως τιμητική βράβευση του Μουσείου. 

Στη συνέχεια επισκέφτηκε τη ΔΕΥΑΜ Μεσολογγίου όπου στη συνάντηση με τους εργαζόμενους αναφέρθηκεστην ανάγκη να μπει φρένο στην απροκάλυπτηπροσπάθεια της κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ύδρευσης.

Τελευταίος σταθμός της περιοδείας του ο Κήπος των Ηρώων όπου κατέθεσε στεφάνι αποτίνοντας φόρο τιμήςστη μνήμη των πεσόντων της φρουράς των Ελεύθερων Πολιορκημένων του Μεσολογγίου. 

Κοινός τόπος όλων των συναντήσεων ήταν η πλήρης απαξίωση και εγκατάλειψη της Ιερής Πόλης και της ευρύτερης περιοχής του Μεσολογγίου από την κυβέρνηση της ΝΔ, με τον κ. Φάμελο να τονίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ στηρίζει τα δίκαια αιτήματα της τοπικής κοινωνίας, ενώ αναφέρθηκε στο συνολικό πρόγραμματου κόμματός του για την ανάπτυξη της περιοχής.

Τον κ. Φάμελο συνόδευσαν στην περιοδεία του ο Βουλευτής Μίλτος Ζαμπάρας, ο Διευθυντής της ΚΟ Θάνος Μωραΐτης, η πρώην βουλευτής Μαρία Τριανταφύλλου, ο υποψήφιος βουλευτής Γρηγόρης Θεοδωράκης, ο Γραμματέας της ΝΕ Γιώργος Ξενάκης, ο υποψήφιος ευρωβουλευτής Σπύρος Μολώνης, και μέλητης ΟΜ Μεσολογγίου.

Κατηγορία ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2024

Στο Αγρίνιο βρέθηκε σήμερα ο Αιτωλοακαρνάνας υποψήφιος Ευρωβουλευτής της Νέας Αριστεράς Θέμης Αμπλάς, στο πλαίσιο της προεκλογικής του εκστρατείας ενόψει των Ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου.

Ο κ. Αμπλάς αφού έδωσε συνέντευξη σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό για όλα τα τρέχοντα ζητήματα, πραγματοποίησε περιοδεία μαζί με στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης στο κέντρο του Αγρινίου και είχε τη δυνατότητα να συνομιλήσει με πολίτες και να ενημερωθεί για τα τοπικά προβλήματα.

Κατηγορία ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2024
Τετάρτη, 29 Μαϊος 2024 17:08

Όχι σε μία ακόμη Άλωση!

ΤΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ

γράφει ο Νίκος Ταμουρίδης

Ταξιδεύουμε στο Βυζάντιο το 1453 μ.Χ., στις παραμονές της Άλωσης της Κωνσταντινουπόλεως. Βλέπουμε ότι εκτός εναντίον των Τούρκων, οι Παλαιολόγοι έδιναν συγχρόνως και έναν άλλο αγώνα, εναντίον του «εσωτερικού εχθρού», των «πρόθυμων ηλιθίων» που δούλευαν συνειδητά υπέρ του εαυτού τους και των εχθρών της αυτοκρατορίας και εναντίον της ενότητας και της ανάκτησης της ισχύος της. Ακόμη και εκείνη την εποχή που προηγήθηκε της αλώσεως, η λατρεία της εξουσίας και του χρήματος, η ατολμία στις αποφάσεις, η λεγόμενη πολιτική του «κατευνασμού», καθώς και η λανθασμένη επιλογή συμμαχιών από ανίκανους και δουλοπρεπείς «ηγέτες», έκριναν κατά πολύ τα μετέπειτα γεγονότα.

Είχε προηγηθεί βέβαια η Άλωση της Πόλης το 1204 από τους Φράγκους, τους δυτικούς «σταυροφόρους», η οποία σήμανε ουσιαστικά το τέλος της γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής υπεροχής του ζωτικού αυτού κέντρου επικοινωνίας του τότε πολιτισμένου κόσμου.

Στη συνέχεια, παρά την ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης το 1261, κρισιμότατο ρόλο διαδραμάτισε η αμφιταλαντευόμενη πολιτική των κέντρων εξουσίας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μεταξύ Δύσης και Ανατολής. Από την μια πλευρά η πιεστική επιλογή της «ένωσης των εκκλησιών» και της παράδοσης των γεωπολιτικών και γεωοικονομικών προνομίων της Αυτοκρατορίας σε «δυτικούς συμμάχους» και από την άλλη οι πιέσεις από τους ανατολίτες κατακτητές, οδήγησαν στην σταδιακή κατάρρευση, άλλοτε αμαχητί και άλλοτε μετά από λανθασμένες στρατηγικές επιλογές.

Έτσι φτάσαμε στο μοιραίο βράδυ με την μνημειώδη απάντηση του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου: «Το δέ τήν Πόλιν σοί δοῦναι οὔτ' ἐμόν ἐστί οὔτ' ἄλλου τῶν κατοικούντων ἐν ταύτῃ· κοινή γάρ γνώμη πᾶντες αὐτοπροαιρέτως ἀποθανοῦμεν καί οὐ φεισόμεθα τῆς ζωῆς ἡμῶν»! Με αυτή την ιστορική φράση ο Αυτοκράτωρ θυσιαζόμενος διατράνωσε την διαχρονική απάντηση των Ελλήνων όταν καλούνται να παραδώσουν γην και ύδωρ!

Η θυσία του Αυτοκράτορα και η Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως στις 29 Μαΐου του 1453 από τους Οθωμανούς Τούρκους, ήταν η τελική φάση μιας θλιβερής πορείας, του σπουδαιότερου ανθρώπινου πολιτισμού, προς την παρακμή και την πτώση.

Επιστρέφοντας στα καθ’ ημάς κατά την σημερινή εποχή και στην σύγχρονη Ελλάδα, διαβλέπουμε να επικρατεί ακριβώς η ίδια καταστροφική νοοτροπία. Οι ίδιες και χειρότερες πολιτικές, καθώς και ο εσωτερικός κίνδυνος. Ραγιάδες πολιτικοί γυαλίζουν από τη μια πλευρά τα σκαρπίνια των γραβατωμένων δανειστών της Δύσης και από την άλλη τις μπότες των πασάδων της Ανατολής, καταστρέφοντας τις εθνικές, πνευματικές, πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές δομές της πατρίδας μας και επιτρέποντας τον καταστροφικό εποικισμό της χώρας από αμέτρητους αλλοεθνείς και αλλόθρησκους. Η ιστορική πραγματικότητα είναι αμείλικτη και μας διδάσκει πως εάν δεν απομονώσουμε μια για πάντα τους εσωτερικούς αυτούς εχθρούς, τους δήθεν ανοιχτόμυαλους, τους πολιτικά «ορθούς» και τους δήθεν ρεαλιστές, μοιραίως θα θυσιάζουμε «Παλαιολόγους» και θα υφιστάμεθα Αλώσεις.

Οι Έλληνες μπορούμε και εντοπίζουμε τους εξωτερικούς εχθρούς και έχουμε αποδείξει πολλές φορές στην ιστορία μας πως μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε με επιτυχία. Το μεγάλο πρόβλημά μας διαχρονικά είναι οι εσωτερικοί αντίπαλοι, οι συνειδητοί προδότες της Πατρίδας και του Έθνους και αυτοί που τους υποστηρίζουν, αδυνατώντας να κατανοήσουν την εθνοκτόνα εθελοδουλία τους. Αυτοί αποτελούν τον σπουδαιότερο κίνδυνο, και όχι μόνο οι Τούρκοι, οι Φράγκοι, οι Σλάβοι.

Ας τους εντοπίσουμε. Ας τους απομονώσουμε! Ας μην επιτρέψουμε άλλη μια Άλωση!

Νικόλαος Ταμουρίδης
Αντγος (ε.α)-Επίτιμος Α' Υπαρχηγός ΓΕΣ    
 
πηγή φωτο: triklopodia.gr                                      Κατηγορία ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΑΣ
Σελίδα 1 από 2