Τρίτη, 25η Ιουνίου 2024  7:14: μμ
WESTMEDIA LOGO rss button fb button fb button
Παρασκευή, 05 Νοεμβρίου 2021 14:39

Ερώτηση Βουλευτών της "Ελληνικής Λύσης" με θέμα: «Αντισταθμιστικά μέτρα στις σχολές χορού λόγω των νέων υγειονομικών περιοριστικών μέτρων»

ΕΡΩΤΗΣΗ

Θεσσαλονίκη, 10/09/2021

Του:    Κωνσταντίνου Χήτα, Βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣ:    Τον κ. Υπουργό Οικονομικών

Τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΜΑ:    «Αντισταθμιστικά μέτρα στις σχολές χορού λόγω των νέων υγειονομικών περιοριστικών μέτρων»

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Οι σχολές χορού ανέρχονται σε 630 πανελλαδικά και απασχολούν, περίπου, 3.000 εργαζόμενους. Λόγω των παρατεταμένων μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό είναι κλειστές από τον Μάρτιο του 2020, εκτός ενός δεκαπενθημέρου τον Ιούνιο, διότι οι μαθητές τους, έπειτα, πήγαν διακοπές. Ουσιαστικά, δηλαδή, οι σχολές χορού είναι κλειστές εδώ και ένα 18/μηνο. Με την κατάσταση αυτή, είναι προφανές ότι, θα συνεχίσουν να βρίσκονται σε δεινή κατάσταση με αποτέλεσμα το οριστικό κλείσιμο του 10-12% των σχολών, κατά τους υπολογισμούς του συνδικαλιστικού τους οργάνου. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητη η στήριξη της Πολιτείας για να συνεχίσουν να υφίστανται οι επιχειρήσεις των σχολών χορού, έστω, υπό αυτές τις συνθήκες αδρανοποίησής τους.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Προτίθεσθε να επαναφέρετε προς στήριξη των σχολών χορού την επιδότηση ενοικίου, την χρηματοδότηση με μη επιστρεπτέα προκαταβολή, καθώς και το δικαίωμά τους να θέτουν εργαζομένους τους σε καθεστώς αναστολής εργασίας, προκειμένου να επιβιώσουν επιχειρηματικά οι ιδιοκτήτες των εν λόγω σχολών;

Ο ερωτών βουλευτής

ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την υπ΄ αριθμ. πρωτ.9039/15.9.2021 Ερώτηση

Σε απάντηση της υπ΄ αριθμ. πρωτ.9039/15.9.2021 Ερώτησης, που κατέθεσε ο ανωτέρω Βουλευτής, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. Με την αριθμ. C(2020) 1863/19.03.2020 Ανακοίνωση της ΕΕ, όπως ισχύει (Προσωρινό Πλαίσιο), εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα κράτη μέλη δύνανται να χορηγούν ενισχύσεις σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού (Covid-19).

Κατ΄ εφαρμογή της ανωτέρω ανακοίνωσης, η Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων, - αρμόδια για τον έλεγχο της συμβατότητας μέτρων που λαμβάνονται από τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία, με τους ενωσιακούς κανόνες κρατικών ενισχύσεων και την κοινοποίησή τους προς έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ), όπου απαιτείται,- μερίμνησε για την κοινοποίηση προς την ΕΕ των ακόλουθων καθεστώτων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών:

 1. του καθεστώτος της επιστρεπτέας προκαταβολής το οποίο εγκρίθηκε με την με αριθ. C (2020) 2281/7.4.2020 (SA 56815) απόφαση της ΕΕ και των τροποποιήσεων του πρώτου κύκλου και του δεύτερου κύκλου τα οποία εγκρίθηκαν με την με αριθ. C (2020) 5404/31.07.2020 (SA 58047) όμοια, με τις αριθμ. C (2020) 8571 final/ 27.11.2020 και C(2020)9583 final/21.12.2020 αποφάσεις της ΕΕ εγκρίθηκαν ο τρίτος και ο τέταρτος κύκλος και με την με αριθ. C (2021) 4754 final/1.7.2021 εγκρίθηκε ο πέμπτος κύκλος του μέτρου, ενώ επιμέρους τροποποιήσεις στους 1-5 κύκλους εγκρίθηκαν με την αριθμ. C(2021) 5966/5.8.21 απόφαση της ΕΕ. Σημειώνεται, επίσης, ότι, έχουν κοινοποιηθεί ο έκτος και έβδομος κύκλος της επιστρεπτέας προκαταβολής στην ΕΕ για έγκριση. Σκοπός του μέτρου είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων ανεξαρτήτως κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, που έχουν πληγεί λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού Covid-19 κατά τους μήνες Μάρτιο έως Δεκέμβριο 2020 και Ιανουάριο έως Μάρτιο 2021 (επιμέρους διαστήματα ανά κύκλο), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις οικείες υπουργικές αποφάσεις. Το μέτρο συνίσταται στην παροχή ενίσχυσης συγκεκριμένου ύψους, το οποίο, πληρουμένων συγκεκριμένων προϋποθέσεων, επιστρέφεται εν μέρει στο κράτος. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται περί των 8.850.000.000 € και για τους επτά κύκλους (περί τα 9 δις),
 2. του καθεστώτος αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε αυτοαπασχολούμενους, ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, συμπλοιοκτησίες, κοινωνίες αστικού ή κληρονομικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα με εξαίρεση τις κοινωνίες κληρονόμων εταίρων Ε.Π.Ε, καθώς και επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), εκτός των ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζόμενους ή απασχολούν μέχρι και είκοσι (20) εργαζόμενους (ήτοι σε υποσύνολο των ΜΜΕ) και οι οποίοι πληρούν τις τιθέμενες στις σχετικές ΚΥΑ προϋποθέσεις.

Κατά τη γνώση της ΚΜΚΕ , έχουν λάβει χώρα τέσσερις κύκλοι (σχετικές οι εγκριτικές αποφάσεις της ΕΕ με αριθ. C (2020) 3189 final/11.5.2020 και C (2020) 5376/30.7.2020, C (2020) 7451/22.10.20). Ο συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου ανήλθε κατ΄ εκτίμηση σε 550.000.000 € ,

 1. του καθεστώτος συνεισφοράς του Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω της νόσου Covid-19 - Πρόγραμμα Γέφυρα (ν. 4714/2020). Με το εν λόγω καθεστώς οφειλέτες, εγγυητές ή συνοφειλέτες πάσης φύσεως δανείων (στεγαστικών, καταναλωτικών, επιχειρηματικών) που εξασφαλίζονται με την πρώτη κατοικία τους, εφόσον έχουν πληγεί από την πανδημία του Covid-19 και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια και λοιπές προϋποθέσεις, μπορούν να ωφεληθούν από την συνεισφορά του Δημοσίου επί των ως άνω δανειακών οφειλών τους για διάστημα 9 μηνών. Το καθεστώς εγκρίθηκε με την αριθμ. C (2020) 7981 final/12.11.20 απόφαση της ΕΕ,
 2. του καθεστώτος συνεισφοράς του Δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων πληγεισών λόγω της νόσου Covid-19 ΜΜΕ επιχειρήσεων - Πρόγραμμα Γέφυρα ΙΙ, συνολικού ανώτατου προϋπολογισμού περί των 793.000.000 €, βάσει του τμήματος 3.1 του ΠΠ (ν. 4790/2021). Με το εν λόγω καθεστώς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), με την έννοια του Παραρτήματος Ι του Καν. 651/2014, εφόσον έχουν πληγεί από την πανδημία του Covid-19 και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια και λοιπές προϋποθέσεις, μπορούν να ωφεληθούν από την συνεισφορά του Δημοσίου επί των επιχειρηματικών οφειλών τους για διάστημα 8 μηνών. Το καθεστώς εγκρίθηκε με την αριθμ. C (2021) 3523 final/12.05.21 απόφαση της ΕΕ και
 3. του καθεστώτος αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Απρίλιο 2021. Το μέτρο συνίσταται στην παροχή ενίσχυσης συγκεκριμένου ύψους σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, πληρουμένων συγκεκριμένων προϋποθέσεων. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 130.000.000 €. Το καθεστώς εγκρίθηκε με την αριθμ. C (2021) 5522 final/28.07.21 απόφαση της ΕΕ .
 4. του καθεστώτος επιδότησης παγίων δαπανών για το διάστημα Απρίλιο – Δεκέμβριο 2020, βάσει του Τμήματος 3.12 του ΠΠ ή του 3.1 του ΠΠ για συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων (νέες και επιχειρήσεις με νέα υποκαταστήματα) που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Τμήματος 3.12 καθώς και για τις εταιρείες ΚΤΕΛ ΑΕ και ΚΤΕΛ. Η ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή «πιστωτικού» για ασφαλιστικές εισφορές και φορολογικές οφειλές προς εξόφληση οφειλών της επιχείρησης (εφόσον θα έχουν προκύψει έως 31.12.21) με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: οι δικαιούχοι ανήκουν στους άμεσα πληττόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας -όπως προσδιορίζονται στην ΚΥΑ αριθμ. ΓΔΟΥ 808/21 (ΦΕΚ Β 3354), παρουσιάζουν μείωση τζίρου 30% το 2020 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ζημία την ως άνω περίοδο 2020 σε σχέση με το 2019 και απασχολούν εργαζομένους. Η ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5 εκατ. ευρώ ανά ενιαία επιχείρηση, ενώ η ανώτατη ένταση ενίσχυσης είναι 70% επί των επιλέξιμων δαπανών (90% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις). €. Το καθεστώς εγκρίθηκε με την αριθμ. C(2021) 3523 final/12.05.21 απόφαση της ΕΕ και C(2021)6485 FINAL/ 27.8.21.

Επιλέξιμες δαπάνες είναι το κόστος προσωπικού, οι δαπάνες ενοικίων οι δαπάνες ενέργειας, οι δαπάνες ύδρευσης και οι δαπάνες τηλεπικοινωνιών. Το ποσοστό επιδότησης αφαιρουμένων τυχόν άλλων σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει τις οριζόμενες στο Τμήμα 3.12 του ΠΠ εντάσεις ενίσχυσης.

Τυχόν νέα μέτρα ενίσχυσης, θα πρέπει να υποβληθούν στην υπηρεσία μας προς αξιολόγηση ως προς τη συμβατότητά τους με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις (ν. 4152/2013).

Σημειώνεται πως, εκτός από το ΠΠ, οι ελληνικές αρχές δύνανται, προς στήριξη συγκεκριμένων κλάδων επιχειρήσεων/επαγγελματιών, να θεσπίσουν καθεστώς στήριξης με (ενωσιακή) νομική βάση α) τους υφιστάμενους απαλλακτικούς κανόνες κρατικών ενισχύσεων (πχ Καν. 651/2014 ή Καν. 702/2014 για τη γεωργία, ή Καν. 1388/2014 για την αλιεία και υδατοκαλλιέργεια) ή τους κανονισμούς ήσσονος σημασίας (πχ Καν. 1407/2013 ή 1408/2014 για τη γεωργία ή 717/2014 για την αλιεία και υδατοκαλλιέργεια), χωρίς να απαιτείται κοινοποίηση στην ΕΕ (εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις) ή β) το άρθ. 107 παρ. 2 στοιχείο β’ της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πληρουμένων των σχετικών προϋποθέσεων, κατόπιν κοινοποίησης προς έγκριση από την ΕΕ.

Β. Επίσης έχουν ληφθεί τα παρακάτω Φορολογικά Μέτρα:

 1. Με την Πράξη Νομοθετικού   Περιεχομένου   (Π.Ν.Π.)   ΦΕΚ   Α’   55/11-3-2020   με θέμα

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), θεσμοθετήθηκαν μέτρα στήριξης της οικονομίας της χώρας. Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 της εν λόγω Π.Ν.Π. αναστέλλεται η καταβολή Φ.Π.Α. και η είσπραξη βεβαιωμένων οφειλών και παρατείνεται η προθεσμία καταβολής δόσεων στη Φορολογική Διοίκηση υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.

 1. Στη συνέχεια με το άρθρο πρώτο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) ΦΕΚ Α’ 68/20-3-2020 με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83),μειώνεται σε έξι τοις εκατό (6%) ο συντελεστής Φ.Π.Α. για είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας. Με το άρθρο δεύτερο ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων. Επιπλέον, με το άρθρο τρίτο επιταχύνονται οι διαδικασίες επιστροφής φόρου εισοδήματος και Φ.Π.Α. εφόσον το συνολικό ποσό ανέρχεται μέχρι του ύψους των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, ανά φορολογία και ανά δικαιούχο. Επιπροσθέτως, με το άρθρο πέμπτο επεκτείνεται η αναστολή είσπραξης οφειλών σε μισθωτούς και φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα σε πληγείσες επιχειρήσεις υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.
 2. Περαιτέρω, με το άρθρο πρώτο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) ΦΕΚ Α’ 75/30- 3-2020 με θέμα «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), δίνεται έκπτωση 25% για εμπρόθεσμα καταβαλλόμενες δόσεις βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις (άρθρο πρώτο), ενώ με το άρθρο έκτο παρατείνονται ή αναστέλλονται οι προθεσμίες του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), όπως οι προθεσμίες για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και κοινοποίησης πράξεων προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμου και οριστικών πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμου. Επιπροσθέτως, με το άρθρο τρίτο παρέχεται κρατική ενίσχυση με τη μορφή της

«επιστρεπτέας προκαταβολής» στις πληγείσες επιχειρήσεις.

 1. Με το άρθρο δεύτερο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) ΦΕΚ Α’ 84/13-4-2020 με θέμα «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104),δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης του κύριου ενεργού Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) των επιχειρήσεων υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Επιπλέον, με το άρθρο τρίτο παρέχεται το ευεργέτημα του συμψηφισμού ποσού ίσου με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί της καταβληθείσας οφειλής που αντιστοιχεί στην απόδοση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) με άλλες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.
 2. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) ΦΕΚ Α’ 90/1-5-2020 με θέμα «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), συμπληρώθηκε η ρύθμιση σχετικά με την έκπτωση 25% για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων (άρθρο δεύτερο), δίνεται πίστωση καταβολής φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων σε ενεργειακά προϊόντα (άρθρο τέταρτο), στηρίζονται οι επιχειρήσεις με

αντικείμενο νοσοκομειακές δραστηριότητες (άρθρο πέμπτο), παρατείνεται η χρονική περίοδος διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (άρθρο έβδομο) και δίνεται η δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας καταβολής δόσεων, καθώς και αναστολής είσπραξης οφειλών για τις επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων (άρθρο όγδοο).

6. Με το ν. 4690/2020 (Α΄ 104/30-5-2020), όπως ισχύει:

Ι) Επεκτείνεται το ευεργέτημα της έκπτωσης ποσοστού 25% σε εμπρόθεσμα καταβαλλόμενες δόσεις βεβαιωμένων οφειλών και για το μήνα Μάιο 2020 (άρθρο 3).

 1. Επεκτείνεται η μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών - φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών (άρθρα 4 και 15).
 2. Παρατείνεται η προθεσμία ληξιπροθέσμου για αναδρομικώς εισπραχθείσες αποδοχές (άρθρο 5).

ΙV) Δίνεται παράταση στις προθεσμίες καταβολής φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν σε προϊόντα καφέ (άρθρο 6).

 1. Μειώνονται οι συντελεστές Φ.Π.Α. από την 1η Ιουνίου 2020 έως και την 31η Οκτωβρίου 2020 για συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες (άρθρο 11). Ειδικότερα, στα μη αλκοολούχα ποτά και στα αεριούχα νερά, στα εισιτήρια κινηματογράφων, καθώς και στις υπηρεσίες μεταφοράς προσώπων και των αποσκευών τους ο συντελεστής Φ.Π.Α. ορίζεται σε δεκατρία τοις εκατό (13%). Επίσης, διευρύνεται η εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. που ισχύει για τις υπηρεσίες εστίασης και στις καταναλώσεις των μη αλκοολούχων ποτών, χυμών και ροφημάτων.
 2. Καθορίζονται τα μέτρα στήριξης των εκμισθωτών στους οποίους καταβλήθηκε μειωμένο μίσθωμα σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) βάσει νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών τους, καθώς και δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής, αναστέλλεται η είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών και συμψηφίζεται το 25% των εμπρόθεσμα καταβαλλόμενων οφειλών με άλλες βεβαιωμένες οφειλές (άρθρα 13 και 14).
 3. Δίνεται η δυνατότητα δωρεάν διάθεσης αιθυλικής αλκοόλης προς το Υπουργείο Υγείας από νόμιμους κατόχους και από τα αζήτητα αποθέματα της Α.Α.Δ.Ε. για χρήση από νοσοκομεία, θεραπευτήρια και λοιπά ιδρύματα του Δημοσίου για ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών (άρθρο 17). Η δωρεάν διάθεση απαλλάσσεται από τυχόν οφειλόμενες φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις. Επιπλέον, οι εργασίες (φασόν) παρασκευής αντισηπτικών ειδών από τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας απαλλάσσονται από τον Φ.Π.Α., με δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. των δαπανών της επιχείρησης.

7. Με το ν. 4701/2020 (Α΄ 128/30-6-2020):

Ρυθμίζεται νομοθετικά το πρόβλημα με τις αποδοχές που εισπράχθηκαν αναδρομικά εντός του έτους 2013 (άρθρο 30) και επεκτείνεται: α) η μείωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και για το έτος 2020 (άρθρο 35), β) το ευεργέτημα της έκπτωσης ποσοστού 25% σε εμπρόθεσμα καταβαλλόμενες δόσεις βεβαιωμένων οφειλών και για τον Ιούνιο 2020 (άρθρο 36).

 1. Mε το ν. 4706/2020 (A’ 136/17.07.2020) παρέχεται η δυνατότητα καταβολής: α) του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2019 σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, β) του ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις και γ) προβλέπεται έκπτωση δύο τοις εκατό (2%) στο συνολικό ποσό του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του.
 2. Με το ν. 4714/2020 (Α΄148/31-7-2020) θεσμοθετείται: α) η αναστολή για το φορολογικό έτος 2019 της υποχρέωσης καταβολής τέλους επιτηδεύματος για τους αγρότες κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α., καθώς και για τους αλιείς, β) η απαλλαγή της δωρεάν διάθεσης μετοχών και των διατακτικών εσωτερικού τουρισμού, υπό όρους, από τη φορολογία εισοδήματος από μισθωτή εργασία και

συντάξεις, γ) η μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 ανάλογα με το ποσοστό μείωσης του κύκλου εργασιών που δηλώνεται για σκοπούς Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) του πρώτου εξαμήνου του 2020 έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2019 ή ακόμα και ο μηδενισμός της σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και δ) η παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013 (Α΄167) και των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ίδιου νόμου, των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2019, μέχρι την 28η Αυγούστου 2020, η οποία στη συνέχεια παρατάθηκε, με την Α 1196/2020 (Β΄3581) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, μέχρι την 31η Αυγούστου 2020 και ώρα 15:00.

 1. Με το ν. 4722/2020 (Α΄177/15-9-2020): α) επεκτείνεται εκ νέου η μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων µελών - φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών (άρθρο 3), β) παρέχεται η δυνατότητα προαιρετικής μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων µελών – φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών από το μήνα Σεπτέμβριο 2020 και το αργότερο έως και το μήνα Δεκέμβριο 2020 (άρθρο 4) και γ) ρυθμίζεται το νομοθετικό πλαίσιο των μέτρων στήριξης των εκμισθωτών από τη µη είσπραξη μισθωμάτων κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, ώστε να καταλαμβάνει και τις περιπτώσεις της προαιρετικής μείωσης του μισθώματος (άρθρο 5).
 2. Με το ν. 4728/2020 (Α΄ 186/29-9-2020): α)επεκτείνεται η χρονική διάρκεια της μείωσης των συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας συγκεκριμένων αγαθών και υπηρεσιών μέχρι την 30η Απριλίου 2021 (άρθρο 10). Η αρχική πρόβλεψη ήταν οι μειωμένοι συντελεστές να ισχύσουν μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2020 {σχετ. παραπάνω σημείο 6 ν. 4690/2020 (Α΄ 104)}. β) Η διαφημιστική δαπάνη κατά τα φορολογικά έτη 2020 και 2021 εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων προσαυξημένη κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) για το φορολογικό έτος 2020 και κατά εξήντα τοις εκατό (60%) για το φορολογικό έτος 2021, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις (άρθρο 11).
 3. Με το ν. 4738/2020 (Α΄ 207/27-10-2020) θεσμοθετούνται, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω:

α) Η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής ή και αναστολή είσπραξης στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 (άρθρο 289).

β) Η παράταση καταβολής δόσεων ρυθμίσεων για τους πληγέντες από την πανδημία του κορωνοϊού

COVID-19 (άρθρο 290).

γ) Η επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 στις ρυθμίσεις των άρθρων 1-17

του ν. 4321/2015, των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019 και του ν. 4469/2017 (άρθρο 291).

δ) Η παροχή δεύτερης ευκαιρίας για απολεσθείσες φορολογικές ρυθμίσεις (άρθρο 292).

ε) Η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, με εκδοθείσες έως το 2012 υπουργικές αποφάσεις παροχής εγγύησης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ή του Ταμείου Εγγυοδοσίας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων - ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ - (άρθρο 293).

στ) Η παράταση αναστολής καταβολής Φ.Π.Α. για πληγείσες επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές με την εταιρεία «ThomasCookGroup PLC» (άρθρο 295).

ζ) Η απαλλαγή, για το φορολογικό έτος 2020, της επιβολής ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήματα του άρθρου 43Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος με εξαίρεση τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Επίσης, η απαλλαγή, για το φορολογικό έτος 2021, της επιβολής ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, στα εισοδήματα που αποκτώνται από μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα (άρθρο 298).

η) Η αναστολή εφαρμογής διάταξης στη φορολογία δωρεών (άρθρο 300).

13.    Με το ν. 4753/2020 (Α΄ 227/18-11-2020), θεσμοθετούνται:

α) Επέκταση εκ νέου της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών-φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών (άρθρο 33).

β) Καταβολή του ημίσεος της μείωσης των μισθωμάτων στους εκμισθωτές που εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα κατά 40% (άρθρο 34).

γ) Ρυθμίσεις για μισθώσεις τουριστικών καταλυμάτων που αφορούν αποκλειστικά την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 (άρθρο 36).

δ) Τροποποίηση προθεσμίας καταβολής δόσεων για τις επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων (άρθρο 37).

ε) Παράταση εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. έξι τοις εκατό (6%) σε συγκεκριμένα αγαθά που συνδέονται με την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID - 19 (άρθρο 39).

14.    Με το ν. 4758/2020 (Α΄ 242/4-12-2020), θεσμοθετούνται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

α) Παράταση της δυνατότητας επανένταξης υπό όρους των οφειλετών σε ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής για βεβαιωμένες οφειλές – αντικατάσταση άρθρου 291 ν. 4738/2020 (άρθρο 53).

β) Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο για την επιστροφή του ημίσεος ποσού της μείωσης των μισθωμάτων - αντικατάσταση του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (άρθρο 54).

γ) Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο για τις ενισχύσεις που αφορούν προμήθεια θερμαντικών σωμάτων από τις επιχειρήσεις εστίασης (άρθρο 55).

δ) Προκαταβολή επιστροφής ειδικού φόρου κατανάλωσης σε επαγγελματίες αλιείς, κατοίκους μικρών και απομακρυσμένων νησιών - τροποποίηση του άρθρου 78 του ν. 2960/2001 (άρθρο 58).

ε) Παροχή πίστωσης καταβολής φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων σε ενεργειακά προϊόντα (άρθρο

59).

στ) Επέκταση απαλλαγών από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης - τροποποίηση του άρθρου 83 του ν. 2960/2001 (άρθρο 62).

15.         Με το ν. 4764/2020 (Α΄ 256/23-12-2020):

α) Εφαρμόζεται μηδενικός συντελεστής Φ.Π.Α. σε εμβόλια και in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα για την πρόληψη και τη διάγνωση της νόσου COVID - 19, καθώς και σε συναφείς υπηρεσίες (άρθρο 73).

β) Παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή δήλωσης παύσης των μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που εμφανίζονται ως ενεργοί στο υποσύστημα taxis και πρέπει να αποσυρθούν (άρθρο 77).

γ) Θεσπίζονται ρυθμίσεις για τη δυνατότητα παράτασης υποβολής των φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων των λογιστών - φοροτεχνικών που ασθενούν από κορωνοϊό COVID - 19 και των εντολέων – πελατών τους (άρθρο 93).

δ) Ορίζεται ότι οι ενισχύσεις που καταβάλλονται στο πλαίσιο δράσεων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID - 19 στον πρωτογενή τομέα είναι αφορολόγητες και ακατάσχετες (άρθρο 146).

16.         Με το ν. 4772/2021 (Α΄ 17/5-2-2021):

α) Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 - ειδικά για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 - απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων (άρθρο 26).

β) Ορίζονται νέα μέτρα στήριξης των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων (άρθρο 27).

γ) Αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, καθώς και η έκδοση διαταγών πληρωμής (άρθρο 28).

δ) Εισάγεται το προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών (άρθρο 29).

ε) Απαλλάσσονται για το φορολογικό έτος 2021 από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) τα εισοδήματα που αποκτώνται από αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις που εισπράττονται το φορολογικό έτος 2021, αλλά ανάγονται στο φορολογικό έτος 2020 (άρθρο 33).

στ) Παρατείνονται οι προθεσμίες είσπραξης ειδικού φόρου κατανάλωσης, φόρου προστιθέμενης αξίας και λοιπών επιβαρύνσεων, που αναλογούν σε έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά και άλλα αλκοολούχα προϊόντα (άρθρο 35).

ζ) Θεωρούνται εμπρόθεσμες οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 φορολογικών κατοίκων εξωτερικού που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν μέχρι και την 30η Ιουνίου 2021 (άρθρο 37).

17. Με το άρθρο 31 του ν. 4778/2021 (Α΄ 26/19-2-2021) ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων και για το μήνα Μάρτιο του 2021.

18.         Με το ν. 4781/2021 (Α΄ 31/28-2-2021):

 • Αναστέλλονται εκ νέου οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων από την 1η.3.2021 και μέχρι την 31η.3.2021 (άρθρο 480),
 • μειώνονται τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2021 για τα τουριστικά λεωφορεία (άρθρο 481) και
 • συμπληρώνεται το πλαίσιο για τη στήριξη των χερσαίων επιβατικών μεταφορών (άρθρο 482).

19. Με το άρθρο 222 του ν. 4782/2021 (Α΄ 36/9-3-2021) προβλέπεται το αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης, από το ΕΣΠΑ, δράσης «e-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος», για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως όχι πέραν της 31ηςΔεκεμβρίου 2021.

20.      Με το ν. 4787/2021 (Α΄ 44/26-3-2021):

Α) Ορίζεται το αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ΄ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19» (άρθρο όγδοο),

Β) παρατείνεται η ισχύς των υπερμειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. για τα μέσα ατομικής προστασίας και υγιεινής έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021 (άρθρο δέκατο) και

Γ) παρατείνεται η ισχύς των μειωμένων και υπερμειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. για συγκεκριμένα αγαθά (μη αλκοολούχα ποτά και αεριούχα νερά) και υπηρεσίες (εισιτήρια κινηματογράφων, μεταφορά προσώπων και των αποσκευών τους κ.α.) από την 1η Ιουνίου 2020 έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2021 (άρθρο ενδέκατο).

21.         Με το ν. 4790/2021 (Α΄ 48/31-3-2021):

Α) Ορίζεται ότι η αποζημίωση χρήσης των ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων, που δεσμεύτηκαν αναγκαστικά και εν συνόλω από το Δημόσιο για την κάλυψη της έκτακτης και επιτακτικής ανάγκης δημόσιας υγείας και προστασίας του κοινωνικού συνόλου από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19, είναι ακατάσχετη και αφορολόγητη (άρθρο 42).

Β)Αναστέλλονται εκ νέου οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων από την 1η.4.2021 και μέχρι τις 30.4.2021, κατά τριάντα (30) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου (άρθρο 78).

Γ) Απαλλάσσονται από τον Φ.Π.Α. η παράδοση αγαθών και η συνδεόμενη με αυτά παροχή υπηρεσιών στον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), καθώς και η εισαγωγή και ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών από τον οργανισμό και η συνδεόμενη με αυτά παροχή υπηρεσιών προς αυτόν, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Ελλήνων πολιτών και των πολιτών τρίτων χωρών αιτούντων διεθνή προστασία, οι οποίες προέκυψαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19 (άρθρο 79).

22. Με το άρθρο 76 του ν. 4796/2021 (Α΄ 63/17-4-2021) προβλέπεται το αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών».

23.      Με το ν. 4797/2021 (Α΄ 66/23-4-2021):

 • Εξαιρούνται και για το φορολογικό έτος 2020 από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος οι αγρότες και οι αλιείς της παράκτιας αλιείας υπό όρους (άρθρο 25).
 • Παρατείνεται η αναστολή καταβολής στο Δημόσιο του ποσοστού 5% επί των νοσηλίων από τις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (άρθρο 26).
 • Υπάγονται στον υπερμειωμένο συντελεστή - 6% - έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021 τα φίλτρα και οι γραμμές αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης. Μετά την ημερομηνία αυτή τα παραπάνω είδη υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. - 13% - (άρθρο 27).
 • Θεσπίζεται το προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με τη μορφή της «αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού». Η ενίσχυση αυτή είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη (άρθρο 28).
 • Μετατίθεται από την 1η Ιανουαρίου 2020 την 1η Ιανουαρίου 2021 η υποχρέωση υποβολής, των εκδοτών οι κινητές αξίες των οποίων έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, ετήσιων οικονομικών εκθέσεων σε ενιαίο ηλεκτρονικό μορφότυπο – τροποποίηση του ν. 3556/2007 (άρθρο 29).
 • Παρατείνεται μέχρι την 27η Αυγούστου 2021 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και ρυθμίζονται θέματα καταβολής του φόρου (άρθρο 30).
 • Παρατείνεται μέχρι την 27η Αυγούστου 2021 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 φυσικών προσώπων και ρυθμίζονται θέματα καταβολής του φόρου. Ειδικότερα, η καταβολή του φόρου μπορεί να γίνει σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Εφόσον η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων υποβληθεί μέχρι την 28η.7.2021 και ο

προκύπτων οφειλόμενος φόρος καταβληθεί εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου 2021, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου έκπτωση τρία τοις εκατό - 3% - (άρθρο 31).

 • Θεσπίζονται ρυθμίσεις για τα ανείσπρακτα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας φορολογικού έτους 2020 (άρθρο 32).
 • Παρατείνεται μέχρι την 6η Μαΐου 2021η προθεσμία επιλογής υποβολής χωριστών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των συζύγων, εξαιρετικά για το φορολογικό έτος 2020(άρθρο 33).
 • Ορίζεται η 31η.5.2021, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος των φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα άρθρα 5Α και 5Β του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, οι οποίες θα υποβληθούν εντός του έτους 2021(άρθρο 34).
 • Ορίζεται η 30η.9.2021, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στον ειδικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος των φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 5Γ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, οι οποίες θα υποβληθούν εντός του έτους 2021 (άρθρο 35).
 • Προβλέπεται η μη εφαρμογή του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος: «αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες» σε φυσικά πρόσωπα που έχουν πληγεί από την πανδημία του κορωνοϊού COVID - 19, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, ειδικά για το φορολογικό έτος 2020 (άρθρο 36).
 • Ορίζεται ότι από την 1η.1.2020 και μετά για τον υπολογισμό του απαιτούμενου ποσού δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής δεν αθροίζονται στο πραγματικό εισόδημα, μεταξύ άλλων, οι έκτακτες αποζημιώσεις, αμοιβές, επιχορηγήσεις και οικονομικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και αποτελούν εισόδημα. Επίσης, ορίζεται ότι, ειδικά για το φορολογικό έτος 2020,δεν υπολογίζεται η προβλεπόμενη προσαύξηση φόρου του άρθρου 15 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος σε φυσικά πρόσωπα που έχουν πληγεί από την πανδημία του κορωνοϊού COVID – 19 και σε φορολογούμενους άνω των 60 ετών, που δεν πραγματοποίησαν το απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Επιπλέον, ειδικά για το φορολογικό έτος 2020 και για τα υπόλοιπα φυσικά πρόσωπα που δεν πραγματοποίησαν το απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, η προβλεπόμενη προσαύξηση φόρου υπολογίζεται με ευνοϊκότερο τρόπο (άρθρο 37).
 • Παρατείνονται μέχρι και τις 31.12.2021 οι προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής για τις οποίες χορηγήθηκε παράταση καταβολής με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που εκδόθηκαν λόγω σεισμών, πλημμυρών, θεομηνιών κτλ. (άρθρο 38).
 • Δίνεται παράταση στην υποβολής αίτησης για την άρση της ευθύνης και των μέτρων σε βάρος των αλληλεγγύως ευθυνόμενων διοικούντων νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες για φορολογικές οφειλές (άρθρο 39).
 • Δεν επιβαρύνεται με τέλος χαρτοσήμου η χορήγηση αδειών θήρας κυνηγητικού έτους 2021 – 2022(άρθρο 41).
 • Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος και για τον μήνα Απρίλιο του 2021 οι μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 (άρθρο 44).
 • Απαλλάσσονται τα διοικητικά πρόστιμα κατ' εφαρμογή των κανόνων τήρησης αποστάσεων προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 από τα ποσά τελών χαρτοσήμου

πλέον εισφοράς ΟΓΑ. Ποσά τελών χαρτοσήμου, πλέον της εισφοράς προς τον ΟΓΑ, που έχουν καταβληθεί, επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα (άρθρο 45).

24. Με το άρθρο 270 του ν. 4798/2021 (Α΄ 68/24-4-2021) αναστέλλονται εκ νέου οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων από την 1η.5.2021 και μέχρι την 31η.5.2021, κατά εξήντα (60) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου.

25.         Με το ν. 4799/2021 (Α΄ 78/18-5-2021):

Α) Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος και για τον μήνα Μάιο του 2021 οι μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσής του (άρθρο 110).

Β) Τροποποιείται διάταξη σχετικά με το προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή του μέτρου κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης (άρθρο 111).

Γ) Απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α. η αγορά ασθενοφόρων που πραγματοποιείται δυνάμει του δωδέκατου άρθρου του ν. 4787/2021 (άρθρο 116).

Δ) Μειώνεται η προκαταβολή φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα των φυσικών προσώπων από εκατό τοις εκατό - 100% - σε πενήντα πέντε τοις εκατό - 55% -. Η μείωση ισχύει για την προκαταβολή φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020 και επόμενων (άρθρο 119).

Ε) Μειώνεται η προκαταβολή φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων από εκατό τοις εκατό - 100% - σε ογδόντα τοις εκατό - 80% -. Η μείωση ισχύει για την προκαταβολή φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2021 και επόμενων. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2020, η προκαταβολή φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων ορίζεται σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό - 70% - (άρθρο 119).

ΣΤ) Μειώνεται ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021 και εφεξής από είκοσι τέσσερα τοις εκατό - 24% - σε είκοσι δύο τοις εκατό - 22% - (άρθρο 120).

Ζ) Απαλλάσσονται από την επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος - ειδικά για το φορολογικό έτος 2021 - τα εισοδήματα που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, με εξαίρεση τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία στο δημόσιο τομέα και τις συντάξεις. Η απαλλαγή αυτή επεκτείνεται και για το φορολογικό έτος 2022 για τα εισοδήματα που αποκτώνται από μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα (άρθρο 121).

 1. Με το ν. 4801/2021 (Α’83/24.05.2021) προβλέπεται το αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο:

α) της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου» (άρθρο 31) και

β) των ενισχύσεων που καταβάλλονται στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ δράσεων «Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων», «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας» και «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων, παιδότοπων» (άρθρο 32)

27.Με το ν. 4808/2021 (Α΄ 101/19-6-2021):

Α) Προσαυξάνονται για τα έτη 2021 έως και 2025 κατά ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) ετησίως οι συντελεστές φόρου και εισφοράς των πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α΄ 77), καθώς και εισφοράς του ν. 29/1975 (Α΄75). Η εφαρμογή της ανωτέρω προσαύξησης αναστέλλεται για το έτος 2021 λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και των προβλημάτων που προκλήθηκαν στον χώρο της ναυτιλίας (άρθρο 146).

Β) Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος και για τον μήνα Ιούνιο του 2021 οι μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσής του (άρθρο 151).

28.Με το ν. 4818/2021 (Α΄ 124/18-7-2021):

Α) Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος και για τον μήνα Ιούλιο του 2021 οι μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσής του και ανήκει σε συγκεκριμένους κλάδους επιχειρήσεων (άρθρο 45).

Β) Επιστρέφεται ή συμψηφίζεται με μελλοντικές οφειλές από Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) μπύρας, στο πρόσωπο που τον κατέβαλε, ο Ε.Φ.Κ. που βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε στα τελωνεία για προϊόντα μπύρας, τα οποία, μετά τη διάθεσή τους στην αγορά, επεστράφησαν στον πωλητή κατά το χρονικό διάστημα από την 1η.11.2020 έως και την 31η.5.2021, εφόσον η ημερομηνία ανάλωσης των προϊόντων αυτών έχει λήξει έως και την 15η.5.2021 (άρθρο 47).

 1. Με το άρθρο 202 του ν. 4820/2021 (Α΄ 130/23-7-2021) παρατείνονται εκ νέου οι προθεσμίες για την εξόφληση αξιογράφων έως την 31η.10.2021 με το ευεργέτημα της μη καταχώρισής τους σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς υπό όρους.

30.Mε το ν. 4821/2021 (Α΄ 134/31-7-2021):

Α) Ρυθμίζονται οι οφειλές που δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης και έχουν βεβαιωθεί κατά το διάστημα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021, σε έως και εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις (άρθρο 75).

Β) Επανεντάσσονται οι πληγέντες από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, οι οποίοι απώλεσαν κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος 1η Μαρτίου 2020 έως και 31 Ιουλίου 2021 ρύθμιση τμηματικής καταβολής, στις ρυθμίσεις των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015, των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019 και του ν. 4469/2017 (άρθρο 76).

Γ) Οι δόσεις καταβολής του ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2021 καθορίζονται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες (άρθρο 77).

Δ) Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της αίτησης του κατασκευαστή οικοδομών για την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής του Φ.Π.Α. σχετικά με την παράδοση ακινήτων (άρθρο 79).

Ε) Υπάγονται μέχρι την 31η.12.2022 στον υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 6% οι απινιδωτές (άρθρο 80) και παρατείνεται έως και την 30η.6.2022 η εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή 13% στα εισιτήρια αθλητικών αγώνων (άρθρο 81).

ΣΤ) Επεκτείνεται χρονικά μέχρι 31.8.2021 η δυνατότητα έκπτωσης 3% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του συνολικού ποσού του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων οφειλών για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2020 (άρθρο 82).

 1. Με το άρθρο 96 του ν. 4826/2021 (Α΄ 160/7-9-2021) δίνεται εκ νέου παράταση στην προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020. Με τη νέα παράταση οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2020 υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι τη 10η Σεπτεμβρίου 2021. Περαιτέρω, με την Απόφαση Α. 1210/2021 (Β΄ 4104) του Υφυπουργού Οικονομικών δόθηκε μία τελευταία ολιγοήμερη παράταση στην προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μέχρι και την 15η Σεπτεμβρίου 2021.
 2. Τέλος, με το άρθρο πεντηκοστό   πέμπτο του ν.4839/2021 (ΦΕΚ Α΄181/02.10.2021) με τίτλο:

«Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος "Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος" και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των παραρτημάτων της και άλλες επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» από 1.10.2021 έως και 30.6.2022 υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ η παροχή υπηρεσιών από γυμναστήρια και σχολές εκμάθησης χορού. Επίσης, παρατείνεται εκ νέου η ισχύς των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. για συγκεκριμένα αγαθά (μη αλκοολούχα και αεριούχα ποτά) και υπηρεσίες (εισιτήρια κινηματογράφων, μεταφορά προσώπων και των αποσκευών τους κ.α.) έως και την 30η Ιουνίου 2022.

Επιπλέον, δε, με τον N. 4842 ΦΕΚ A’ 190/13.10.2021 «Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις.» θεσμοθετήθηκαν, περαιτέρω ευεργετικές διατάξεις

(Άρθρο 99) Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 στις ρυθμίσεις των άρθρων 1 έως και 17 του ν. 4321/2015, των άρθρων 98 έως και 109 του ν. 4611/2019 και στον ν. 4469/2017, (Άρθρο 100) Επέκταση του χρόνου συνεισφοράς του Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19, (Άρθρο 101, 103) Εμπρόθεσμο καταβολής του ποσού που βαρύνει τον οφειλέτη και (Άρθρο 102) Παράταση της προθεσμίας ρύθμισης Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 69 του ν. 4790/2021.

Επισημαίνεται ότι κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω νομοθεσίας έχει εκδοθεί πληθώρα κανονιστικών πράξεων, ήτοι Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων και Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ-ΥΑ), που ρυθμίζουν με διεξοδικό τρόπο τα θέματα που ανακύπτουν κατά περίπτωση.

Ενδεικτικά, και μεταξύ άλλων, με τις

(ως προς το καθ’ όλα ευεργετικό μέτρο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής)

ΓΔΟΥ 432/2021 τροποποιήθηκε η απόφαση για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7 ΦΕΚ B’ 1799/29.04.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 420/ 23.4.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021» (Β΄1689)»,

ΓΔΟΥ 451 ΦΕΚ B’ 1876/10.05.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 420/ 23.4.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021» (Β΄ 1689).»,

ενώ με τις αποφάσεις ΓΔΟΥ 608/2021, ΓΔΟΥ 609/2021, ΓΔΟΥ 610/2021, ΓΔΟΥ 611/2021, ΓΔΟΥ

612/2021, ΓΔΟΥ 613/2021, ΓΔΟΥ 614/2021 τροποποιήθηκαν οι αποφάσεις για τις Επιστρεπτέες Προκαταβολές ως προς το Παράρτημα Β σχετικά με την υποβολή των δικαιολογητικών

και περαιτέρω Τροποποιήσεις ως προς την επίμαχη διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης στις πληγείσες επιχειρήσεις με τις

Αριθμ. ΓΔΟΥ 960 ΦΕΚ B’ 4518/30.09.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ281/ 13.11.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020» (Β’ 5047).»,

Αριθμ. ΓΔΟΥ 962 ΦΕΚ B’ 4518/30.09.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 232/ 1.3.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά το μήνα Ιανουάριο 2021» (Β’ 804).»,

Αριθμ. ΓΔΟΥ 959 ΦΕΚ B’ 4519/30.09.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ233/ 10.10.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020» (Β’ 4471).»,

ΓΔΟΥ 963/2021 ΦΕΚ B’ 4517/30.09.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 420/ 23.4.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021» (Β’ 1689).»,

ΓΔΟΥ 961/2021 ΦΕΚ Β 4517/30.09.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ19/25.1.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020» (Β’ 236).» και

ΓΔΟΥ 957/2021 ΦΕΚ B’ 4517/30.09.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ94/2.5.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1645).».

ΓΔΟΥ 520/2021 ΦΕΚ B’ 2317/01.06.2021 για «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 468/17.05.2021 απόφασης «Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Απρίλιο 2021» (Β’ 2025).»

Αριθμ. Β1.α/οικ. 37539 ΦΕΚ Β 2547-16.06.2021 «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοιού.»,

ΓΔΟΥ 568/2021 ΦΕΚ B’ 2551/16.06.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ504/ 28.05.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Απρίλιο ως και Δεκέμβριο 2020» (Β’ 2236).»,

Αριθμ. 74074 ΕΞ 2021 ΦΕΚ B’ 2668/23.06.2021 «Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο των άρθρων 64-77 του ν. 4790/2021 (Α’ 48).»,

Α. 1131/2021 Τροποποίηση της απόφασης για την μερική καταβολή μισθωμάτων στο πλαίσιο των μέτρων για τον κορωνοϊό ΦΕΚ B’ 2542/15.06.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1228/2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων με ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την μερική καταβολή μισθωμάτων στο πλαίσιο των μέτρων που σχετίζονται με τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4582).»,

Α.1139/2021 ΦΕΚ B’ 2738/25.06.2021 «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούνιο 2021.»,

Κ.Υ.Α. 76219 ΕΞ 2021 ΦΕΚ B’ 2817/30.06.2021 «Καθορισμός των τεχνικών λεπτομερειών που αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207).»,

Κ.Υ.Α 45456/2021 ΦΕΚ B’ 2875/01.07.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 23103/478/13-6-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ”» (Β’ 2274).»,

Υ.Α. 2/86651/ΔΠΓΚ/2021 ΦΕΚ B’ 2785/29.06.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/72150/ΔΠΓΚ/18.5.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων του υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Β’ 2091).»,

Αριθμ. οικ.45352/Σ.7939 ΦΕΚ Β 2834/30.06.2021 «Παράταση προθεσμίας καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων και εργοδοτών στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID -19»,

Κ.Υ.Α 45410/2021 ΦΕΚ B’ 2883/02.07.2021 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών.», Κ.Υ.Α. 45866/2021 ΦΕΚ B’ 2892/02.07.2021 «Χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε εποχικά εργαζόμενους με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2021.», Κ.Υ.Α. 47100/2021 ΦΕΚ B’ 2975/06.07.2021 «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Ιούνιο 2021»,

Αριθμ. 51320 ΦΕΚ Β 3127/17.07.2021 «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Ιούλιο 2021»,

ΓΔΟΥ 809/2021 ΦΕΚ B’ 3274/23.07.2021 «Ειδικότερη διαδικασία και ορισμός των προϋποθέσεων για την προκαταβολή των ποσών της αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα μισθώματα μηνός Ιουνίου 2021, κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID- 19.»,

Αριθμ. ΓΔΟΥ 791 ΦΕΚ B’ 3268/22.07.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ468/ 17.05.2021 απόφασης «Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Απρίλιο 2021» (Β΄ 2025).»,

Αριθμ. Α. 1167 ΦΕΚ B’ 3201/21.07.2021 «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούλιο 2021.»,

ΓΔΟΥ 809/2021 ΦΕΚ B’ 3274/23.07.2021 «Ειδικότερη διαδικασία και ορισμός των προϋποθέσεων για την προκαταβολή των ποσών της αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα μισθώματα μηνός Ιουνίου 2021, κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID- 19.»,

Αριθμ. 81858 ΦΕΚ B’ 3267/22.07.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 135912/30.12.2019 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο «Υλοποίηση Προγράμματος ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΣΩ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ από την

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε» (Β’ 4880).»,

Αριθμ. ΓΔΟΥ 791 ΦΕΚ B’ 3268/22.07.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ468/ 17.05.2021 απόφασης «Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Απρίλιο 2021» (Β΄ 2025).»,

Αριθμ. Α. 1167 ΦΕΚ B’ 3201/21.07.2021 «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούλιο 2021.»,

Αριθμ. Δ.15/Δ’/51846 ΦΕΚ B’ 3335/26.07.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ. 37177/1459/22-9-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός όρων υπαγωγής και διαδικασία εφαρμογής των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) για τις επιχειρήσεις - εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ακτοπλοϊκών μεταφορών, αναλογικά με την κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό, των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενων που ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ, πλην ΝΑΤ» (Β’ 4111), όπως αυτή ισχύει…»,

ΓΔΟΥ 824/2021 ΦΕΚ B’ 3492/31.07.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/26-7-2021

κοινής   απόφασης   των   Υπουργών   Οικονομικών   και   Εργασίας   και   Κοινωνικών   Υποθέσεων

«Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020 σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3354).»,

Αριθμ. Δ.15/Δ’/51848 ΦΕΚ B’ 3335/26.07.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ.32085/ 1771/07.08.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις - εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα και στους κλάδους των αεροπορικών μεταφορών, βάσει ΚΑΔ …»,

Αριθμ. 57150   ΦΕΚ B’ 3526/02.08.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 39539/996/30-9- 2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» (Β’ 4261).»,

Αριθμ. 96550 ΕΞ 2021 ΦΕΚ Β 3571/04.08.2021 «Καθορισμός της αρμόδιας υπηρεσίας και της διαδικασίας διαπίστωσης του ευάλωτου οφειλέτη και έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης του άρθρου 217 στοιχ. β του ν. 4738/2020 (Α’ 207).»,

Αριθμ. 96039 ΕΞ 2021 ΦΕΚ B’ 3578/04.08.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 74074 ΕΞ 2021/23.6.2021 (Β’ 2668) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο των άρθρων 64-77 του ν. 4790/2021 (Α’ 48)».

Αριθμ. 13784 ΦΕΚ Β 3547 - 03.08.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 9022/17.06.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Τουρισμού και Επικρατείας

«Πρόγραμμα “Τουρισμός για όλους” έτους 2020» (Β΄ 2393).»,

ΓΔΟΥ 825/2021 «Τροποποίηση της απόφασης για τη χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για την περίοδο Απριλίου - Δεκεμβρίου 2020.»,

Αριθμ. Α. 1172 ΦΕΚ B’ 3659/06.08.2021 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).»,

Α. 1173 ΦΕΚ B’ 3659/06.08.2021 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).»,

Αριθμ. 58921 ΦΕΚ B’ 3637/06.08.2021 «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Αύγουστο 2021.»,

Αριθμ. Α.1179 ΦΕΚ B’ 3750/13.08.2021 «Καθορισμός προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση των διατάξεων του άρθρου 75 του ν. 4821/2021 (Α’ 134), το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 289 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), καθώς και ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής της.», περί τη ρύθμιση οφειλών για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής ή και αναστολή είσπραξης στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού,

Κ.Υ.Α αριθμ. οικ. 60622/2021 ΦΕΚ B’ 3816/17.08.2021 «Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας στις πληγείσες περιοχές από τις φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021.»,

Α. 1203/2021 ΦΕΚ Β 3951/26.08.2021 «Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στην Αττική.»,

Αριθμ. ΓΔΟΥ 872 ΦΕΚ Β 3921 - 25.08.2021 «Ειδικότερη διαδικασία και ορισμός των προϋποθέσεων για την προκαταβολή των ποσών της αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα μισθώματα μηνός Ιουλίου 2021, κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID- 19.»,

ΓΔΟΥ 880/2021 ΦΕΚ B’ 4021/31.08.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/23.07.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

«Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020 σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄3354),

Αριθμ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/14581/Α36 ΦΕΚ B’ 4028/02.09.2021 «Επιδότηση προσωρινής στέγασης κατοίκων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές Ιουλίου/Αυγούστου 2021 που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας, με τη μορφή επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης.»,

Κ.Υ.Α Αριθμ. 62415/2021 ΦΕΚ B’ 4027/02.09.2021 «Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και επιδόματος στέγασης.»,

Αριθμ. 105840/Α2 ΦΕΚ B’ 4025/01.09.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 30746/ΓΔ8/ 17.03.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα “Ψηφιακή Μέριμνα”» (Β’1046).» ως προς, μεταξύ άλλων, τη διεύρυνση των κατηγοριών των δυνητικών δικαιούχων του Προγράμματος,

Αριθμ. Δ11/οικ. 72936 ΦΕΚ B’ 4533/01.10.2021 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία οικ. Δ22/11/2705/58/17-1-2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος παιδιού» (Β’ 57).

Αριθμ. 120536 ΕΞ 2021 ΦΕΚ B’ 4522/30.09.2021 Καθορισμός της διαδικασίας διάθεσης κεφαλαίων στα πιστωτικά ιδρύματα, των όρων και προϋποθέσεων της διαδικασίας χορήγησης των δανείων στις επιχειρήσεις, εξειδίκευση των κριτηρίων και του τρόπου ελέγχου της επιλεξιμότητας των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και

ορισμός της διαδικασίας, των όρων και των κριτηρίων ανάθεσης σε αξιολογητές των επιλεξιμοτήτων των επενδυτικών σχεδίων.

Αριθμ. ΓΔΟΥ 964 ΦΕΚ B’ 4518/30.09.2021 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ468/ 17.05.2021 απόφασης «Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,

Αριθμ. 120535 ΕΞ 2021 ΦΕΚ B’ 4521/30.09.2021 Κριτήρια αξιολόγησης της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων που χρηματοδοτούνται με δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. ΥΠΕΝ/ΑΤΗ/90483/322/2021 ΦΕΚ B’ 4505/30.09.2021 Διαδικασία και προϋποθέσεις για τη χορήγηση των ενισχύσεων του άρθρου 22Β περ. γ του ν. 4172/2013, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν. 4710/2020, σύμφωνα με τον Κανονισμό για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

Αριθμ. 71670 ΦΕΚ B’ 4500/29.09.2021 Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ13 οικ. 10747/ 256/6.3.2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή προγράμματος Επιδόματος Στέγασης» (Β’ 792),

Κ.Υ.Α 63270/2021 ΦΕΚ B’ 4737/12.10.2021 «Εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 114 του ν. 4270/ 2014 που αφορά σε μειωμένα ποσοστά παρακράτησης για είσπραξη χρημάτων, για τις προκαταβολές που διενεργούνται δυνάμει της παρ. 6Α του άρθρου 74 του ν. 4761/2020.»,

Αριθμ. 74962 ΦΕΚ B’ 4623/06.10.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 1638/45/14-1-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Όροι και προϋποθέσεις ένταξης στα μέτρα στήριξης επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020» (Β’ 112 και Β’ 401 διόρθωση σφάλματος).»,

Αριθμ. 74831 ΦΕΚ B’ 4593/05.10.2021 «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2021»,

με την Α. 1091/2021 (Β΄ 1663) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών παρατείνεται έως και τις 31/12/2021 η προθεσμία (η οποία έληγε στις 30/4/2021) αναστολής είσπραξης και παράτασης καταβολής βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19.

Σε κάθε περίπτωση το Υπουργείο Οικονομικών παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις που σχετίζονται με την πανδημία του κορωνοϊού COVID – 19 και τις επιπτώσεις στις επιχειρήσεις, στους εργαζόμενους και στην οικονομία και θα προχωρήσει αν κριθεί σκόπιμο σε νέες πρωτοβουλίες στήριξης των πληγέντων στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας. Επίσης, μελετά τα αιτήματα φορέων και πολιτών για βελτιώσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία.

Οι πρόσθετες παρεμβάσεις και τα μέτρα που σχεδιάζονται, ανακοινώνονται από το γραφείο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών στον ιστότοπο (www.minfin.gr) και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα: https://www.minfin.gr/web/guest/grapheio-typou.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ