Παρασκευή, 24η Μαίου 2024  4:20: μμ
WESTMEDIA LOGO rss button fb button fb button
Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024 09:46

Ερώτηση βουλευτή της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ στην βουλή με θέμα: «Νομοθετική ρύθμιση περί της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ»

ΕΡΩΤΗΣΗ

Θεσσαλονίκη, 17/04/2024

Του:              Χήτα Κωνσταντίνου, Βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣ:          Τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης

Τον κ. Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

ΘΕΜΑ:          «Νομοθετική ρύθμιση περί της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ»

Κύριοι Υπουργοί,

Με την προσθήκη των παρ. 5α και 5β στο άρθρο 2 του ν. 3867/2010 (Α'128), πραγματοποιήθηκαν δύο μεταγενέστερες νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν στην ασφαλιστική εκκαθάριση, που επέτρεψαν δύο πρώτες άπαξ προκαταβολές μέχρι το οριζόμενο σε αυτές ανώτατο όριο κάλυψης, συνολικού δηλ. ποσού 45.000.000 ευρώ, από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής (Ε.Κ.Ι.Α.Ζ), προς ικανοποίηση απαιτήσεων των δικαιούχων από ασφαλίσεις ζωής της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία: «Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ υπό εκκαθάριση», κι όπως σε αυτά με λεπτομέρειες ορίζονται. Εν όψει του ελλείμματος που προκύπτει, τόσο από την ήδη διανεμηθείσα περιουσία, καθώς και βάσει της εγγεγραμμένης εκτιμηθείσας αξίας της προς διανομή περιουσίας αυτής ανά είδος ασφαλιστικής τοποθέτησης που αφορά σε κατά νόμο κλάδους ζωής, η οποία ανέρχεται κατά προσέγγιση το πολύ περί το 18-20%, δηλ. περί τα 45.000.000 ευρώ, έναντι υποχρεώσεων Κ.Δ.Α συνολικής αξίας εν τέλει περί τα 310.000.000 ευρώ, υπολειπομένης τουλάχιστον κατά 80% τούτων των υποχρεώσεων, αντίστοιχα ανά είδος και κλάδους, απαίτησης των δικαιούχων, επί του οποίου αυτού εναπομείναντος: 80% η υποχρέωση του Ε.Κ.Ι.Α.Ζ υπολογιζόμενης στο 70%, ανέρχεται στην κάλυψη τούτου κατά το ποσοστό του 56% των συνολικών υποχρεώσεων αντίστοιχα κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα, δηλ. περί τα 155.000.000 Ευρώ, δηλ. (310 εκ. υποχρέωση βάσει Κ.Δ.Α -45 εκ.= 265 εκ. υπόλοιπο υποχρέωσης Χ 70%=210 εκ-45.εκ. ευρώ που ήδη εκταμιεύθηκαν από το Ε.Κ.Ι.Α.Ζ και διανέμονται).

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Προτίθεστε όπως άμεσα προβείτε σε διενέργεια νέας νομοθετικής ρύθμισης, λαμβάνοντας μέτρα κυβερνητικής πολιτικής με σκοπό την ικανοποίηση απαιτήσεων των δικαιούχων από ασφαλίσεις ζωής της επί 15ετίας τεθειμένης υπό ασφαλιστική εκκαθάριση αυτής εταιρείας: ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ, θέτοντας ως προτεραιότητα την επίλυση πλέον του χρόνιου αυτού θέματος, ώστε να εξασφαλίσετε την οριστική διευθέτηση του εναπομείναντος κατά τα ανωτέρω υπολοίπου ποσού περί τα 155.000.000 ευρώ, μέσω τακτικών συνεχών, αντιστοίχου οριζόμενου σε αυτήν την νέα ρύθμιση, προκαταβολών από το Ε.Κ.Ι.Α.Ζ και έως της εξοφλήσεως του 56%, με γνώμονα τη σταθερότητα και την εύρυθμη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και φυσικά την ασφάλεια δικαίου και την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ